1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านร่องกาศ  หมู่ที่ 3 ถึง
หมู่ที่ 8 (9 ส.ค. 62)

5,862,000.00
2. เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ด้วย Asphaltic Concrete
สายเลียบคลองชลประทานซอยซ้าย 29  ขวา จาก
แยกทางหลวง 101  ถึงหมู่ที่ 7 (29 เม.ย. 2562)

5,549,000.00
3. เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านร่องกาศ
หมู่ที่ 4 ตำบลน่องกาศ (10 เม.ย. 2562)

1,187,500.00
4. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนเชื่อมระหว่างตำบล ด้วย  Asphaltic
Concrete สายทางบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ
ถึงบ้านค่างาม หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมูล (27 มี.ค. 2562)  

5,320,000.00
5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  22.00 เมตร 
ยาว 44.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 4 (8 พ.ย. 2561)
2. ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
จำนวน 1 หลัง (8 พ.ย. 2561)

2,990,000.00

6,205,100.00

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น