ราคากลาง

รายการราคากลาง
จ้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมนึก นุ่มนวล ถึงลำเหมืองร่องกาศ
ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 71.00 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน และบ่อพัก 80x80x60
เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 62)
160,800.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเสถียร ฉลอม ถึงลำน้ำแม่สายปาก
กว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 62)
133,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางยมลักษณ์ พินิจอักษร ถึง
ลำเหมืองร่องกาศปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 84.00 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 62)
175,000.00
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตอนิมิต หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,630.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ส.ค. 62)
5,855,417.29
จ้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร จากบ้านนายทวน กองสอน ถึงบ้านนางจ๋า ดวงตาดำ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 62)
116,200.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากที่นานางสุรินทร์ ทะลือ ถึงที่นา
นายพิน คชสาร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
625.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 62)
304,600.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4
ตำบลร่องกาศ 
ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (31 พ.ค. 62)
 1,187,528.28
ราคากลาง จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำโดยเสริมผนังกันดินทลาย บริเวณลำเหมืองร่องเตา
บ้านปงพร้าว หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1) ยาว 16.80 เมตร หนา 0.20 เมตร
สูง 2.00 เมตร 2) ยาว 10.80 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 62)
190,400.00
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเชื่อมระหว่างตำบล ด้วย
Asphaltic Concrete สายทางบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ ถึงบ้านค่างาม หมู่ที่ 1
ตำบลดอนมูล ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,110 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 8,440 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ค. 62)
5,320,000.00
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ด้วย Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 68-007 สายเลียบคลองชลประทานซอยซ้าย 29 ขวา จากแยก
ทางหลวง 101 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ จำนวน 2 ช่วง กว้าง 3-6 เมตร ยาวรวม 1,200
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ค. 62)
 5,549,000.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ปากกว้าง 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.70 เมตร ยาว 80.00 เมตร จากบ้านนางทองหว่าน กาวีวน ถึงบ้านนายนคร เรือนคำ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 62)
 495,400.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางป้อ ประดับ ถึงบ้าน
นางละเอียด เจริญรุ่งรัตน์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 90.00 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 62)
188,200.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเสนาะ เรือนคำ ถึงบ้าน
นายสัญญา เรือนคำ ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 65.00 ม. พร้อม
วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 4 ท่อน และบ่อพักขนาด
0.80×0.80×0.60 ม. จำนวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(8 ก.พ. 62)
149,200.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านางปราเนตร พงษ์พุฒิ ถึง
บ้านนางศรีเวียง แก้วธรรมมานุกูล ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 57.00
ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน และบ่อพักขนาด
0.80×0.80×0.60 ม. จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(8 ก.พ. 62)
129,000.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้านของนายชุมพล เจริญจิต ถึงถนน
เจริญจิตพัฒนากว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 116.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
464.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 62)
239,100.00
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22.00 เมตร
ยาว 44.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภออสูงเม่น จังหวัดแพร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 62)
2,990,000.00
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ม.ค. 62)
6,205,100.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 จากบ้านนายบุญยก เวียงนิล ถึงบ้าน
นายเสน่ห์ แก่นจันทร์กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 66.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
264.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.80×0.80×0.60 ม. จำนวน 5 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(7 ม.ค. 62)
264,800.00
าคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร จากข้างป่าช้าปงพร้าว ถึงถนนเลียบร่องเตา
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 61)
476,400.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร จากท่ี่นานายนพรัตน์ ฉลอม ถึงที่
นางเพี่ยม ยวงแก้ว ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 61)
476,400.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากที่นานายหล่ำ ฉลอม ถึงที่นา
นายนพรัตน์ ฉลอม กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 61)
422,800.00

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *