องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินโครงการก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยร่องกาศ ม.6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

700