เดือน: มิถุนายน 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่ คณะกรรมการป้องกันโรคหรือยับยั้งภัยพิบัติฯ มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ งดการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2564 ดังนั้น ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จึงขอประกาศงดการเรียนการสอน ให้ทราบโดยทั่วกัน