เดือน: สิงหาคม 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่องงดใช้ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลร่องกาศ