เดือน: กันยายน 2021

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ ..เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 31สิงหาคม – 11 กันยายน 2564 รถจัดเก็บขยะทาง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้เกิดการชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฮดรอลิค รวมระยะเวลา 2 อาทิตย์แล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จึงได้จัดหารถเช่าเพื่อทำการจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 บริเวณถนนใหญ่ถนนสายหลัก ศูนย์รถ ปั้มน้ำมัน และเส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ และวันต่อไปจะมีการจัดเก็บเป็นไปตามกำหนดการ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่และ แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 65)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง งดการจัดเก็บขยะชั่วคราว เนื่องจากรถจัดเก็บขยะเกิดปัญหาระบบไฮดรอลิคขัดข้อง ไม่สามารถจัดเก็บขยะได้ จึงขออภัยมานะที่นี้