(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมีและหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099400961)18 ก.ย. 256613,325.00
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0019 และ 420-56-0020 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099358889)15 ก.ย. 25667,130.00
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099261017)12 ก.ย. 2566487,000.00
จ้างตรวจเช็คและซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน อบต.ร่องกาศ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099268025)12 ก.ย. 25668,425.00
ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099227541)11 ก.ย. 256635,000.00
ซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงทรงต่ำ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099223476)11 ก.ย. 25669,600.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099222452)11 ก.ย. 256616,540.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099243192)11 ก.ย. 256632,581.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (งานสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099239000)11 ก.ย. 25665,115.00
ซื้อเครื่องซักผ้า 2 ถัง ขนาด 16 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099236974)11 ก.ย. 256611,390.00
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2 จุด ในพื้นที่ ตำบลร่องกาศ จำนวน 50 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099081301)5 ก.ย. 256628,000.00
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 24 รายการ (งานการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099014851)1 ก.ย. 256639,855.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099016486)1 ก.ย. 256622,062.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089705068)31 ส.ค. 256616,585.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089709935)31 ส.ค. 256645,360.00
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089706578)31 ส.ค. 256614,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 จากบ้านนายชิด ขาวสะอาด ถึง ร.ต.ท.สิงห์คาร เกี๋ยงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089619095)29 ส.ค. 2566175,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.หมู่ที่ 4 จากบ้าน นายสุทัศน์ ทอดเสียง ถึงรางระบายน้ำเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089618059)29 ส.ค. 2566189,700.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089464259)22 ส.ค. 256611,982.00
ซื้อกระจกจราจรแบบโค้งมน ชนิดโพลีคาบอเนต พร้อมติดตั้ง จำนวน 34 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089421164)21 ส.ค. 256685,000.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089346478)16 ส.ค. 2566273,600.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มจากบ้านนายจี๊บ เรือนคำ ถึงบ้านนายปลั่ง เรือนคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089345317)16 ส.ค. 2566221,000.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มจากปากซอย 7 ถึงซอย 5 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089342641)16 ส.ค. 2566212,900.00
ซื้อสายฉีดน้ำดับเพลิงขนิดผ้าใยสังเคราะห์ ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมชุดข้อต่อสวมหัวขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089222733)11 ส.ค. 256626,700.00
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้านนายสราวุธ นันทสาร ถึงบ้านนายณัฐสิทธิ์ ไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089194968)9 ส.ค. 2566472,000.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง (งานการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089100350)7 ส.ค. 2566100,000.00
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (งานสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089086021)7 ส.ค. 256648,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 สายเพื่อการเกษตรนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089015807)3 ส.ค. 2566441,900.00
จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยแม่สาย บ้านดอนทัน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ บริเวณหลังบ้านนายสุวิทย์ หอมแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089012354)3 ส.ค. 2566270,600.00
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 12 ถัง และ น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 15 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089092655)3 ส.ค. 256658,500.00
จ้างกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089098709)3 ส.ค. 2566104,000.00
ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 20 ขวด / ลัง ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089099065)3 ส.ค. 25668,100.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079602478)27 ก.ค. 25669,080.00
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079582140)26 ก.ค. 256610,500.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น image Runner Advance 6265i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079514301)24 ก.ค. 25669,700.00
จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079554179)24 ก.ค. 25668,600.00
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079472832)21 ก.ค. 256619,000.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079469897)21 ก.ค. 256610,972.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079468779)21 ก.ค. 25665,660.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079438494)20 ก.ค. 256618,400.0
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จำนวน 3 หลัง (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079441952)20 ก.ค. 256617,100.00
ซื้อส่งเสริมขยับกาย ลดเสี่ยง เลี่ยงอ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079397306)13 ก.ค. 25667,600.00
จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อตำบลร่องกาศ ขนาด 1x 2 ม. จำนวน 22 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079208471)11 ก.ค. 256611,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากคลองชลประทาน ซอย 29 ถึงข้างบ้านนายวีรวุฒิ ชุ่มเชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079128843)7 ก.ค. 256682,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069549228)28 มิ.ย. 256635,400.00
ซื้อบันไดอลูมิเนียมขนาด 12 ขั้น สูง 3.6 เมตร ทรง A จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069526213)27 มิ.ย. 25665,000.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069525345)27 มิ.ย. 25669,250.00
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069524970)26 มิ.ย. 25667,400.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน ถึงสามแยกร้านค้านางศรีพรรณ สุรจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069392463)21 มิ.ย. 2566496,300.00
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069427820)19 มิ.ย. 256644,550.00
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069429385)19 มิ.ย. 25665,075.00
ซื้อสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069481512)16 มิ.ย. 256620,000.00
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาด 10.00-20 16 PR และยางใน จำนวน 6 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069320477)16 มิ.ย. 256665,400.00
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน-4081 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069244459)14 มิ.ย. 25669,370.00
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสุพิน ประสานจิตร ถึงสะพานข้ามแม่น้ำยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069206860)13 มิ.ย. 2566479,900.0
จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสุนา อินตะวงศ์ ถึงบ้านนายธันวา วาสลัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069205103)13 มิ.ย. 2566359,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069141361)9 มิ.ย. 256620,760.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069176064)9 มิ.ย. 25668,400.00
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069031994)2 มิ.ย. 256617,100.00
ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR STREET LIGHT-LED แบบ ALL IN ONE ขนาด 100 w จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059540818)31 พ.ค. 2566430,100.00
ซื้อผ้า ขนาด 44-45 x 60 Yds. จำนวน 11 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059482260)29 พ.ค. 256613,200.00
ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงแห้ง พร้อมบรรจุ จำนวน 11 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059422211)25 พ.ค. 25666,300.0
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059375757)24 พ.ค. 256623,115.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059377574)24 พ.ค. 256613,415.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059387145)24 พ.ค. 256619,080.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059387274)24 พ.ค. 256615,105.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (งานสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059387471)24 พ.ค. 256610,200.00
จ้างรื้อถอนกอไผ่ บริเวณใต้สะพานข้ามลำน้ำแม่สาย ม.7 ต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059288150)18 พ.ค. 256615,000.00
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร.อนุบาล อบต.ร่องกาศ ประจำเดือน พ.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059245496)16 พ.ค. 256614,652.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059185541)12 พ.ค. 25665,000.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ งานการศึกษา จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059184992)12 พ.ค. 256617,250.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1,122 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059115449)09 พ.ค. 256633,660.00
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ตำบลร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059005425)01 พ.ค. 256630,000.00
ซื้อแบตเตอรี่โซลาเซลล์ ขนาด 3.7V ขนาด 13,000 mAh สามารถชาร์ทไฟได้ จำนวน 20 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049244832)26 เม.ย. 256614,000.00
ซื้อซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037243710)10 เม.ย. 25666,579.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้าน ร.ต.ท.กำจัด นุ่มนวล ถึงบ้านนายสงวน แช่มชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049001481)4 เม.ย. 2566159,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ บริเวณโทกเก้าโก๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049001313)4 เม.ย. 256660,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้านนายชอน สุรจิต ถึงบ้านนางแสงเดือน สระทองพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049001418)4 เม.ย. 2566102,600.00
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049054943)4 เม.ย. 256610,350.00
จ้างทำป้ายไวนิลที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมือง จังหวัดแพร่ ขนาด 1.2 ม. x 2.4 ม. จำนวน 24 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049059216)4 เม.ย. 256610,320.00
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049008871)31 มี.ค. 256631,097.25
ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR STREET LIGHT-LED แบบ ALL IN ONE ขนาด 50 W จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037521833)27 มี.ค. 2566430,100.00
จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037518445)24 มี.ค. 256611,435.00
ซื้อแบตเตอรี่โซลาเซลล์ ขนาด 3.7 V ขนาด 13,000 mAh สามารถชาร์ทไฟได้ จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037339133)17 มี.ค. 25667,000.00
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037176860)10 มี.ค. 256622,000.00
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037177633)9 มี.ค. 256613,544.00
ซื้อซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037243710)9 มี.ค. 25666,579.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 สายเพื่อการเกษตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037045295)3 มี.ค. 2566265,500.00
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037039233)2 มี.ค. 256615,000.00
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร.อนุบาล อบต.ร่องกาศ ประจำเดือน มี.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037092216)28 ก.พ. 256626,928.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (งานศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027503491)24 ก.พ. 256640,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027502340)24 ก.พ. 256610,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027501320)24 ก.พ. 256610,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027399923)21 ก.พ. 25667,500.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เลขที่โครงการ : 66027402153)21 ก.พ. 25665,200.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027287611)14 ก.พ. 25666,270.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน บน-4305 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027239946)13 ก.พ. 25667,090.00
ซื้อยางรถบรรทุก ขนาด 215/70/15 จำนวน 4 เส้น พร้อมเปลี่ยน รถบรรทุกดีเซลหมายเลขทะเบียน บน-4305 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027236836)13 ก.พ. 25668,346.00
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปขนาดบรรจุถุง ถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 192 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027267786)13 ก.พ. 256621,696.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027123635)7 ก.พ. 256629,500.00
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027099752)3 ก.พ. 256615,080.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027033889)2 ก.พ. 256637,215.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ( กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027037425)2 ก.พ. 256624,780.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027035324)2 ก.พ. 256614,880.00
ซื้อสัญญาณไฟวับวาบติดรถยนต์ 6 ช่อง 2 ด้าน กำลังไฟ 12v-24v จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017560456)27 ม.ค. 25667,400.00
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ขนาด 10.00-20 16 PR และยางใน จำนวน 6 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017478633)23 ม.ค. 256664,800.00
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017480968)23 ม.ค. 256630,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017030805)4 ม.ค. 256652,480.00
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017033513)26 ธ.ค. 256510,860.00
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117207667)11 พ.ย. 256513,330.00
ซื้อซีเมนต์ซ่อมแซม ขนาด 20 กิโลกรัม/ถุง จำนวน 18 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117218325)11 พ.ย. 256510,962.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107376452)31 ต.ค. 256514,545.00
ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (บรรจุ 100ชุด/กล่อง) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107361582)28 ต.ค. 25656,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนางนงลักษณ์ ใจการณ์ ถึงรางระบายน้ำเดิม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 17.00 เมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107335577)27 ต.ค. 256534,700.00
จ้างเทลานคอนกรีตเสริมหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาล อบต.ร่องกาศ ตามแบบ อบต.ร่องกาศ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107333091)27 ต.ค. 256561,200.00
ซื้อหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย บริเวณคอสะพานข้ามลำน้ำแม่สาย หมู่ที่ 6 ,7 จำนวน 27 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107178804)12 ต.ค. 256511,607.58
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107117093)10 ต.ค. 256517,660.00
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107065034)6 ต.ค. 25655,100.00
จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107009445)3 ต.ค. 2565480,000.00
จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107013264)3 ต.ค. 256513,000.00
จ้างประชาสัมพันธ์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (โชเชียลมีเดีย-ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107022888)3 ต.ค. 256524,000.00
ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 20 ขวด / ลัง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107014948)3 ต.ค. 256536,000.00
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.ร่องกาศ ประจำเดือน ต.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107023371)30 ก.ย. 25656,048.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 – บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบริเวณซุ้มป้ายหมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 ถึง บริเวณหน้าประปาหมู่บ้านบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097713210)28 ก.ย. 2565493,600.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ(งานการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097679411)27 ก.ย. 25655,990.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097655748)26 ก.ย. 256519,150.00
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097662986)26 ก.ย. 256530,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097665586)26 ก.ย. 256512,100.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (งานการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097599338)23 ก.ย. 25659,300.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097534448)21 ก.ย. 256527,506.00
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097534739)21 ก.ย. 256511,171.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097534580)21 ก.ย. 256530,610.00
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097534739)21 ก.ย. 256511,171.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097534580)21 ก.ย. 256530,610.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097534448)21 ก.ย. 256527,506.00
จ้างเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายแยกทางหลวง 101-หมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-001 ช่วง กม.1+620 ถึง กม.1+960 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097472403)19 ก.ย. 2565494,000.00
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (งานสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097314201)13 ก.ย. 25658,160.00
จ้างเหมาโครงการปรับเสริมผิวทางด้วยคอนกรีต หมู่ที่ 6 จากบ้านนายวิสุทธิ์ เสนากูล ถึงบริเวณหน้าบ้านนางรำเพย เสนากูล ขนาดกว้าง 3.20 – 3.80 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097228271)13 ก.ย. 256583,700.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 จากบ้านนางศศิภา เรือนคำ ถึงลำเหมืองสาธารณะ ขนาดปากกว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ยาว 51.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x0.80 เมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097191909)8 ก.ย. 2565120,800.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายการเกษตรนากลาง จากที่นานายทอง ลาดเจริญ ถึงที่นานางสมร พวงมณี หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097165360)7 ก.ย. 2565486,200.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.พร้อมงานเทพื้นคอนกรีต บริเวณไหล่ทางถนนการเกษตรบ้านแม่สาย หมู่ที่ 10 กำแพงกันดินสูง 0.70 เมตร ยาว 297.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.80 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097154888)7 ก.ย. 2565421,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสังวาล สีนาราช ถึงบ้านนายวินัย ทาประเสริฐ ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097162729)7 ก.ย. 2565107,300.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสุวรรณา แสนใจยา ถึงบ้านนางจ๋า ดวงตาคำ ขนาดปากกว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ยาว 65.00 เมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097156544)7 ก.ย. 2565165,800.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณที่นานายมนตรี จำรูญ ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097189199)7 ก.ย. 256574,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 พร้อมถมดินจากบ้านนายสุรเกียรติ ชัยวรรณธรรม ถึงป้ายหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097189642)7 ก.ย. 256575,100.00
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 7 หน้าบ้านนายสุนทร สุขทรัพย์ ขนาดกว้าง 1.60 ม. ยาว 27.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.20 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097189436)7 ก.ย. 256531,900.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ระบบ INVERTOR ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097082210)5 ก.ย. 256581,800.00
จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097036181)2 ก.ย.256514,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097017617)1 ก.ย. 256511,380.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087801609)31 ส.ค. 25658,120.00
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร.อนุบาล อบต.ร่องกาศ ประจำเดือน ก.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097034217)31 ส.ค. 256516,632.00
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087673678)26 ส.ค. 256530,650.00
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087670568)25 ส.ค. 256523,200.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087632709)25 ส.ค. 256544,930.00
จ้างเหมาโครงการเทลาน คสล.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หนา 0.12 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 319.85 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087562349)23 ส.ค. 2565134,000.00
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087522134)22 ส.ค. 25656,550.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 11 จากที่ดินนายสงวนศักดิ์ ศรีธิยศ ถึงที่ดิน จ.ส.อ.สังวร จันทร์วิลัย ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 60.00 ม. หนา 0.15 ม. พรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087520525)22 ส.ค. 2565130,500.00
จ้างเหมาโครงการติดตั้งตาข่ายกันนกชายคาหอประชุมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087470977)19 ส.ค. 256525,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087399622)17 ส.ค. 256533,800.00 
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087369929)16 ส.ค. 256511,435.00 
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087373434)16 ส.ค. 2565499,300.00
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางจราจร คสล. หมู่ที่ 2 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร และงานติดตั้งราวเหล็กกันตก บริเวณ BOX CULVERT ข้ามลำเหมืองสาธารณะบ้านร่องกาศ จำนวน 2 จุด ความสูง 0.90 เมตร ความยาวรวม 22.30 เมตร ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087136167)5 ส.ค. 2565120,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087095032)4 ส.ค. 256524,415.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ( งานการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087094315)4 ส.ค. 25659,942.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087094019)4 ส.ค. 25657,990.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087008229)1 ส.ค. 256518,919.74
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087000919)27 ก.ค. 25658,390.00
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.รอนุบาล อบต.ร่องกาศ ประจำเดือน ส.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087030488)27 ก.ค. 256516,632.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077277278)18 ก.ค. 256510,015.00
จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ รถแห่เทียนพร้อมอุปกรณ์และเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077282051)6 ก.ค. 25658,500.00
จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสืบพงศ์ หลวงเวชถึงที่นานายจ่าม มุดเจริญ กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 220 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077034220)5 ก.ค. 2565483,500.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า0.35 เมตร ความยาว 55.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80×0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ และงานวางท่อขนาด 0.30 เมตร ความยาว 6.00 เมตร เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายจำรัส แจ่มแจ้ง ถึงบริเวณทางแยกบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077034534)5 ก.ค. 2565138,000.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067618788)30 มิ.ย. 25658,390.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067585121)28 มิ.ย. 256545,000.00
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และ น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067467566)23 มิ.ย. 256588,500.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067447343)22 มิ.ย. 25657,665.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067384012)20 มิ.ย. 256518,829.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067300256)15 มิ.ย. 256516,595.00
จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067297630)15 มิ.ย. 25658,855.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067260050)14 มิ.ย. 256540,495.00
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดลำโพงขยายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067218363)10 มิ.ย. 25658,100.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067255126)9 มิ.ย. 256522,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067129806)8 มิ.ย. 256533,430.00
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานการศึกษา จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067134861)8 มิ.ย. 25658,100.00
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067134608)8 มิ.ย. 25655,210.00
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน รร.อนุบาล อบต.ร่องกาศ ประจำเดือน มิ.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067014529)31 พ.ค. 256516,758.00
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067009438)31 พ.ค. 256535,000.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057523794)31 พ.ค. 25658,120.00
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057448608)27 พ.ค. 2565249,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตกจากบ้านนายจันทร์ อินพันธ์ ถึงบ้้านนางเป็ง ฉลอม หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.50 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057373484)27 พ.ค. 2565195,900.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057347520)23 พ.ค. 256511,700.00
ครุภัณฑ่์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (งานสำนักปลัด) (เลขที่โครงการ : 65057348753)23 พ.ค. 256550,300.00
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น image Runner Advance 6265i จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057251676)18 พ.ค. 25657,500.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง / เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057230450)17 พ.ค. 256570,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนายอาคม จันทร์ที ถึงที่ดินนายพิษณุ กล้วยทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057162795)12 พ.ค. 2565459,600.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายสมควร พงษ์พุฒิ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร บ้านตอนิมตร หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057159205)12 พ.ค. 2565163,800.00
จ้างซ่อมแซมหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน (ฟ็อกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057124777)10 พ.ค. 25656,800.00 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057024394)3 พ.ค. 256510,464.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057003539)29 เม.ย. 25658,390.00
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047238003)20 เม.ย. 25658,400.00
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047237249)20 เม.ย. 25656,300.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ(งานการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047209090)19 เม.ย. 256519,310.00
จ้างปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตามแบบที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047083124)07 เม.ย. 256551,600.00
จ้างปรับปรุงอาคารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047083803)07 เม.ย. 2565111,900.00
จ้างก่อสร้างอาคารป้อมยามขนาดเล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047084561)07 เม.ย. 2565100,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox รุ่น 3370 จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047009200)01 เม.ย. 6514,500.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037553952)31 มี.ค. 658,120.00
ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 ml. จำนวน 160 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037555713)30 มี.ค. 656,080.00
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037534415)24 มี.ค. 6520,644.80
ซื้อลูกรังสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลร่องกาศ จำนวน 1,840 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037404373)23 มี.ค. 65440,600.00
ซื้อหลอดไฟฟ้า LED (25หลอด/กล่อง) จำนวน 8 กล่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037361864)21 มี.ค. 6532,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ ATK COVID 19 จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037312304)16 มี.ค. 6532,500.00
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037311300)16 มี.ค. 659,950.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2314 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037233284)04 มี.ค. 656,296.42
ซื้อวัสดุโครงการรวมพลคนปีขาล ปี 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037033502)01 มี.ค. 658,345.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027476463)28 ก.พ. 6513,130.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027474746)28 ก.พ. 658,390.00
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027376391)22 ก.พ. 655,310.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027376797)22 ก.พ. 6519,366.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027375833)22 ก.พ. 6543,650.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027376083)22 ก.พ. 6535,164.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ ATK COVID 19 จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027319357)18 ก.พ. 6535,000.00
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027295420)17 ก.พ. 6510,900.00
ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 ml. จำนวน 150 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027285540)15 ก.พ. 655,700.00
จ้างทำป้ายไวนิลและตัวอักษรพลาสวูด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027266333)15 ก.พ. 655,195.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027233976)14 ก.พ. 6517,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายหลังป่าช้า จากท่อลอดเหลี่ยมห้วยแม่สาย ถึงที่นานายสมควร พงศ์พุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027160466)10 ก.พ. 65250,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027130820)08 ก.พ. 655,289.0
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027175384)08 ก.พ. 6513,944.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027000434)31 ม.ค. 6529,500.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027001168)31 ม.ค. 657,580.00
ซื้อทราย พร้อมบริการขนส่ง ม.10 ต.ร่องกาศ จำนวน 35 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017458119)28 ม.ค. 6517,500.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017402691)25 ม.ค. 6522,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017402464)25 ม.ค. 6522,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017410526)25 ม.ค. 6515,440.00
ซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนอนุบาลอบต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017438735)19 ม.ค. 657,415.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017194848)14 ม.ค. 6523,540.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017019643) 30 ธ.ค. 64 8,390.00
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายไฟเบอร์ออฟติก CCTV หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127430961)24 ธ.ค. 6424,250.00
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127361238) 22 ธ.ค. 64 9,950.00
ซื้อธงสีส้มสัญลักษณ์เตือนทางโค้งอันตราย ขนาด 90×60 cm. พร้อมเสายาว 2 เมตร จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127400647)22 ธ.ค. 648,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127264505) 17 ธ.ค. 64 13,560.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธ.ค. 64 22,700.00
จ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธ.ค. 64 12,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง ) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127050717)03 ธ.ค. 645,710.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117518218)30 พ.ย. 648,390.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117451110)25 พ.ย. 6414,040.00
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง ขนาด 244 x732 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117517917)24 พ.ย. 649,500.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง นายก /สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117348323) 17 พ.ย. 64 244,673.00
จ้างเหมาทำบอร์ดกระดาน สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117306983)17 พ.ย. 6487,800.00
ซื้อแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117200369)11 พ.ย. 6417,440.00
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117199691)01 พ.ย. 6426,160.00
จ้างเหมาทำบอร์ดกระดานติดป้ายประกาศต่าง ๆ จำนวน 34 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107335670) 29 ต.ค. 64 91,800.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107340497)29 ต.ค. 648,120.00
ซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ 600 มล. จำนวน 150 แพ๊ค ๆ ละ 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107082792)08 ต.ค. 645,550.00
จ้างเหมาบริการจัดทำเว็ปไซต์และดูแลแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107039034) 01 ต.ค. 64 13,000.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107040638) 01 ต.ค. 64 8,390.00
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107036064)01 ต.ค. 64480,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097845995) 28 ก.ย. 64 5,400.00
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ให้กับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097682364) 23 ก.ย. 64 8,190.00
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097815734) 23 ก.ย. 64 46,750.00
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล. สายป่าช้าร่องกาศ หมู่ที่ 3 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097632868) 22 ก.ย. 64 489,200.00
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล.สายร่องแวง หมู่ที่ 1 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097622402) 22 ก.ย. 64 489,200.00
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล.สายนากลาง หมู่ที่2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097631297) 22 ก.ย. 64 498,200.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.8 ถนนสายการเกษตรร่องแวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097584487) 21 ก.ย. 64 493,000.00
จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกเก็บขยะภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมคนขับ จำนวน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097594967) 21 ก.ย. 64 18,000.00
ซื้อครุภัณฑ์ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097603048) 21 ก.ย. 6439,200.00
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097549219) 20 ก.ย. 64 30,000.00
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097557316)20 ก.ย. 6427,800.00
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097478856) 17 ก.ย. 64 69,921.00
จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097415468)15 ก.ย. 64 14,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097413795) 15 ก.ย. 64 53,170.00
ซื้อวัสดุสำนักงานการศึกษา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097323905) 13 ก.ย. 64 19,417.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097325039) 13 ก.ย. 64 14,033.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097324605) 13 ก.ย. 64 27,708.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097324228) 13 ก.ย. 64 26,700.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่นานายขจร สอนทิ หมู่ที่ 10 ผิวทางกว้าง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097268121) 10 ก.ย. 6440,000.00
จ้างซ่อมแซมประตูบานสวิงเดี่ยว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097209700) 08 ก.ย. 6414,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวิบูลย์ จิตผ่อง ถึงสวนนางสายฝน ฟูวังหมอ ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.90 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097154562) 07 ก.ย. 64 22,800.00
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลร่องกาศ บริเวณบ้านนางดาวเรือง ดวงตาคำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.40 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097156265) 07 ก.ย. 64 5,400.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ถนนสายเพื่อการเกษตรนากลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097178459) 07 ก.ย. 64 300,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนางเสาร์แก้ว ใจบาน ถึง ที่ดินนางวัชรบูล พรหมพิทยรัตน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097172087) 07 ก.ย. 64 170,000.00
ซื้อพัดลมแขวนผนัง จำนวน 18 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097081763) 03 ก.ย. 6445,000.00
ซื้อพัดลมแขวนผนัง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097081299)03 ก.ย. 6411,950.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097037536) 31 ส.ค. 648,120.00
จ้างก่อสร้างประตูเข้า – ออก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087683451)31 ส.ค. 6498,300.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ถนนสายเพื่อการเกษตรร่องแวง ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 3.50 เมตร หนา0.15 เมตร. ยาว 57.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 199.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087636880) 30 ส.ค. 64 299,700.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087452536) 23 ส.ค. 64 30,000.00
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087453797) 23 ส.ค. 64 46,100.00
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087326447) 17 ส.ค. 64 59,750.00
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087290753) 16 ส.ค. 646,880.00
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์ SOLAR CELL-LED บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ภายในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จำนวน 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077536780) 10 ส.ค. 64 490,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) จำนวน 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087183184)9 ส.ค. 64 10,800.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม ถึงที่นานายขจร สอนทิ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 183.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 915.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077519613)2 ส.ค. 64498,600.00
ซื้อยางรถยนต์กระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5494 แพร่ ขนาดยาง 205/85/16 จำนวน 6 เส้น พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077476493) 23 ก.ค. 64 44,298.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077477746) 23 ก.ค. 64 7,340.00
ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077367926)20 ก.ค. 647,188.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077333785)20 ก.ค. 6415,600.00
ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077281014)15 ก.ค. 6461,700.00
ซื้อหินคลุก จำนวน 25 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077280004)15 ก.ค. 6411,500.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะ หมายเลขทะเบียน กค-6287 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077174757)09 ก.ค. 6440,006.23
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077171524)08 ก.ค. 6443,480.00
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ ถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077175639)08 ก.ค. 6421,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077171524)08 ก.ค. 6443,480.00
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox C3370 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077026170)02 ก.ค. 6414,500.00
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ conon รุ่น Image Runner Advance 6265i จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077025145)02 ก.ค. 647,500.00
จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป canon 750D/18-55 mm. หมายเลขครุภัณฑ์452-59-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067280386)16 มิ.ย. 649,400.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067244742)15 มิ.ย. 6422,100.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067246194)15 มิ.ย. 6413,360.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067224314)14 มิ.ย. 6415,815.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067158956)10 มิ.ย. 6414,500.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067157870)10 มิ.ย. 6414,500.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067116446)08 มิ.ย. 6434,000.00
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน บน-4305 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067023867)27 พ.ค. 6410,330.00
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057318970)21 พ.ค. 6458,000.00
ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมบรรจุถัง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 37 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057265909)19 พ.ค. 6422,200.00
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057224137)17 พ.ค. 647,940.00
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-6287 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057228265)17 พ.ค. 6413,410.00
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลร่องกาศ ช่วงปิดเทอม (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057126393)11 พ.ค. 647,429.00
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน พร 81-5494 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057015326)03 พ.ค. 645,680.00
ซื้อหลอดไฟฟ้า LED (T8-18W) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047423647)29 เม.ย. 6414,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047361825)27 เม.ย. 6444,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047363230)27 เม.ย. 6444,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047367572)27 เม.ย. 6422,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047363230)27 เม.ย. 6422,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047268828)21 เม.ย. 6430,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047225048)20 เม.ย. 6434,512.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047225499)20 เม.ย. 6422,050.00
ซื้อธงสีส้ม ขนาด 60 x90 ซม. พร้อมเสา จำนวน 50 ชุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047224455)08 เม.ย. 648,000.00
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 แพร่ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047116640)08 เม.ย. 6424,660.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047090449)07 เม.ย. 6415,800.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตอนิมิตรหมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ หนา 0.15 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ช่วงถนน คสล.เดิม ถึงที่นานายหวัน กาวีวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047086435)07 เม.ย. 64300,000.00
จ้างเหมาทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศหอประชุมใหญ่จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037420365)23 มี.ค. 6418,550.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายการเกษตรจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นานายสมควร หยดย้อย บ้านดอนทัน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 198.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037298759)16 มี.ค. 64498,700.00
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน พร 81-1781 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037242106)12 มี.ค. 6423,890.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,400 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037241874)12 มี.ค. 6442,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037240035)12 มี.ค. 6437,530.00
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037239357)12 มี.ค. 6435,486.00
ซื้อมุ้งบานเลื่อนอลูมิเนียมสีอบขาว มุ้งไฟเบอร์สีดำ ขนาด 70x100cm จำนวน 60 บาน และมุ้งบานติดตายห้องน้ำ ขนาด 280×55 cm จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037215670)11 มี.ค. 6455,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณที่นานายหวัน กาวีวน ถึง ที่นานายวิรัตน์ เรือนคำ ผิวทางกว้าง4.00เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037199661)10 มี.ค. 64484,700.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นานายสมควร หยดย้อย หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037166995)09 มี.ค. 64222,200.00
จ้างปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-003 สายเลียบชลประทาน ซอย 29 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037143335)08 มี.ค. 64490,700.00
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037142207)03 มี.ค. 6431,450.00
ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดยุง จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037042121)02 มี.ค. 6420,400.00
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดแขวนพร้อมที่ตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027347394)19 ก.พ. 6414,500.00
ซื้อหลอดไฟ LED (T8-18W) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027332802)18 ก.พ. 6414,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017532031)28 ม.ค. 649,900.00
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017515955)27 ม.ค. 648,600.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017484096)26 ม.ค. 6424,055.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017482827)26 ม.ค. 6412,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (งานกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017414798)22 ม.ค. 6420,000.00
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น image RUNNER ADVANCE 6265i จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017308397)18 ม.ค. 645,000.00
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017311894)18 ม.ค. 6430,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017277982)15 ม.ค. 6411,845.00
ซื้อแบตเตอรี่รถขนขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017193251)12 ม.ค. 646,400.00
ซื้อกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017157496)11 ม.ค. 6492,500.00
จ้างซ่อมระบบสายไฟเบอร์ออฟติก CCTV อบต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017062558)06 ม.ค. 6424,250.00
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127541087)29 ธ.ค. 6310,860.00
ซื้อวัสดุเครื่อแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127487002)28 ธ.ค. 637,620.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127352557)21 ธ.ค. 6324,200.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127222067)08 ธ.ค. 635,780.50
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 68.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร จากที่ดินนายมี นุ่มนวล ไปเชื่อมกับทางสาธารณะข้างบ้านนายวิโรจน์ ทอดเสียง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127151397)08 ธ.ค. 63136,000.00
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรางระบายน้ำเดิม หน้าที่ดินนางพรพิชชา พริบไหว ถึง ลำห้วยแม่สาย วางท่อ คสล.0.40 เมตร จำนวน 19 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80 x0.80 ลึก ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ บ้านดอนทัน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรูปแบบรายการที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127154035)08 ธ.ค. 6331,200.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอดิศร วุฒินุช ถึงท่อระบายน้ำเดิม ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 66.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.0.30 เมตร จำนวน 9 ท่อน และบ่อพัก ขนาด 0.80 x0.80 ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127155519)08 ธ.ค. 63147,800.00
จ้างก่อสร้างพนังกันดิน คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ ผนังคอนกรีตหนา 0.15 เมตร สูงรวมฐาน 2.50 เมตร ความยาว 55.00 เมตร จากบริเวณข้างบ้านนางเสาร์ เมี้ยนเสาร์ ไปเชื่อมต่อกับฝายกั้นน้ำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127149400)08 ธ.ค. 63165,000.00
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127124619)07 ธ.ค. 6318,100.00
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127111932)07 ธ.ค. 6330,700.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127108954)07 ธ.ค. 637,800.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127078972)04 ธ.ค. 6333,180.00
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127031897)02 ธ.ค. 637,250.00
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117378901)26 พ.ย. 637,135.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117391848)26 พ.ย. 6312,140.00
จ้างปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-009 สายเลียบชลประทานซอย ซ้าย 29 ขวา ช่วง กม.0+850-กม.1+080 พื้นที่รวมไม่่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117393460)26 พ.ย. 63486,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงานงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117226535)16 พ.ย. 6325,321.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117228139)16 พ.ย. 639,330.00
ซื้ออาหารเสริม(นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117199658)13 พ.ย. 638,257.92
เหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ (เลขที่โครงการ : 63117119231)09 พ.ย. 6321,310.00
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117119042)09 พ.ย. 6312,150.00 
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117033401)03 พ.ย. 635,400.00
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากตรงข้ามที่นานางเภา ฝึกหัดถึงลำเหมืองร่องเตาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 112 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80×0.80×1.00 ม.จำนวน 11 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107210040)19 ต.ค. 63246,200.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107171988)15 ต.ค. 637,500.00
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107067345)30 ก.ย. 63480,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 635,970.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 639,600.00
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำและสี ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 63120,000.00
จ้างอสร้างถนนการเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลร่องกาศ ชนิดผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63498,000.00
จ้างก่อสร้างถนนการเกษตรสายเลียบลำห้วยร่องข้าวดอ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ ชนิดผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63498,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 636,570.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 638,330.00
ซื้อหมึกพิมพ์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 639,900.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (ทรายเท 25 ลบ.ม. และกระสอบทราย 300 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 6314,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ก.ย. 6312,580.00
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บน4305 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 635,700.00
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 6347,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง 3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 63132,900.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 6324,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ คือ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 6316,900.00
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ ดังนี้ 1) โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920×1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง 2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ก.ย. 6380,500.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ (โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 634,900.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน- ตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.) 5 หลัง ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 7 หลังและตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.) 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 6367,100.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาทีจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 63180,000.00
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวน ขนาด 26000 BTU ยี่ห้อ AMENA (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ก.ย. 6336,000.00
จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณจุดเสี่ยงตามทางแยกทางร่วมภายในพื้นที่ตำบลร่องกาศ เป็นกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว เสาขนาด 2 นิ้ว และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 63106,000.00
จ้างซ่อมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 81-5494 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 636,960.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสุนทร สุขทรัพย์ ถึงอู่ช่างจ้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 6389,200.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสุนทร สุขทรัพย์ ถึงอู่ช่างจ้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 6389,200.00
จ้างจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.20 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 6310,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 636,113.00
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ก.ย. 6325,097.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 6313,180.00
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมหลักสูตรการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.ร่องกาศ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 6314,750.00
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมหลักสูตรการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.ร่องกาศ ประจำปี พ.ศ.2563 (น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีพร้อมบรรจุถังขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง ถังล ะ600 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 636,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ช่วยเหลือปนะชาชน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 6326,539.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต 1 ตัว เก้าอี้นั่งทำงาน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 637,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางกัญญ์ฐญาณ์ ไปย์มานย์ ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 32.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ส.ค. 6363,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 จากบริเวณบ้านนายสงวน เสนาหวาน ถึงรางระบายน้ำเดิม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 48.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80×0.80×0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 63109,100.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนายวรวัตร พันธุ์ชาญ กว้าง 3.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 33.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 6315,300.00
จ้างก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางสุกัญญา นันทวิเชียร ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.80 เมตร หนา 0.075 เมตร จำนวน 38 ฝา ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 638,400.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากข้างบ้านนายยอร์น ศรีใจวงศ์ ถึงถนนเลียบคลองชลประทานซอย 29 ขวา กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 297.50 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 63126,100.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 6313,960.00
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 6310,895.90
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวน ขนาด 26000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 6336,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 6325,200.00
ซื้อชุดที่นอนเด็กอนุบาล จำนวน 58 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 6317,400.00
จ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 6314,000.00
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 635,070.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายเคลือบสารเคมีสำหรับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ส.ค. 6336,000.00
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์กองช่าง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ส.ค. 636,300.00
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (หลังเดิม) ตามแบบอบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63476,200.00
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 292.90 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ก.ค. 63121,000.00
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ก.ค. 63207,200.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางจิราภรณ์ ท่วมอ้น ถึงที่นานางสอง สุรจิต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 6330,100.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางแสงเดือน สระทองพิมพ์ถึงที่นานางสอง สุรจิต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 6365,500.00
จ้างเหมาบริการติดตั้งสายโทรศัพท์ภายใน โรงเรียนอนุบาลร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ก.ค. 638,160.00
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายมังกร แก้วพรมถึงที่ดินนายเจต แก้วพรม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 63244,600.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ก.ค. 6326,980.00
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ก.ค. 6337,990.00
ซื้อหมึกพิมพ์สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ก.ค. 6330,740.00
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 63868,000.00
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมยเลขทะเบียน บน 4305 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 6315,850.00
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 637,500.00
จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธุ์บอกทางเข้าสถานที่ราชการ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 ก.ค. 6310,800.00
ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 637,428.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 636,780.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกา หมู่ที่ 4 ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 40.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 6379,500.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนางรัญจวน เรืองชัย ถึงรางระบายน้ำเดิมบ้านนางป๋า ฉลอม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิ.ย. 6391,100.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากบริเวณบ้านนายวัง วรรณสุทธิ์ ถึงบ้านนายการุณ บุญยงค์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 38.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 6381,700.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 จากบริเวณรางระบายน้ำเดิม ถึงบริเวณบ้านทุ่งตะวัน ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ยาว 40.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 63252,800.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้านนางเพี่ยม ยวงแก้ว ถึงบริเวณหน้าบ้านนางน้อย อุตส่าห์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 72.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 63149,100.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนายบุญธรรม ไชยวุฒิ ถึงบ้าน นายศักดา พรมอ่วม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 96.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 มิ.ย. 63206,400.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 จากตรงข้ามบ้านนางจารุณี คุณาคำ ถึงท่อระบายน้ำทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 x0.80×0.60 เมตร 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 63216,100.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 63130,900.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 มิ.ย. 63101,200.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย ชนิดบรรจุถุง) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พ.ค. 639,595.00
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 637,500.00
จ้างก่่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณหลังที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน(ลำเหมืองร่องกาศ) ยาว 28.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 63161,600.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้าน รท. วีระ แปลงสาร ถึงบ้าน รท. สนิท กุณีปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ยาว 56.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 63113,800.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสายันต์ สุรวงศ์ ถึงบ้านนางกิ่งทอง พิทักษ์กว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ยาว 116.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 63255,400.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนางผ่อง อุตส่าห์ ถึงบ้านนายวร สุรวงศ์ กว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ยาว 29.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 6359,800.00
ซื้อรถเข็นของล้อยาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 637,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังจำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 6333,136.00
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 6340,896.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 6310,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 6311,896.00
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 638,830.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 6315,960.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 6320,750.00
ซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 6340,800.00
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เม.ย. 6321,950.00
จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในอาคารหอประชุม อบต.ร่องกาศ รายละเอียดตาม อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เม.ย. 63131,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร มีล้อ ฝาถังชนิดแกว่ง จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 6352,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 6368,000.00
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงกล้องวงจรปิด โดยการเปลี่ยนกล้องวงจรปิด จำนวน 6 ตัวและปรับปรุงระบบตามที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เม.ย. 63200,000.00
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดพ่นยา จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เม.ย. 638,388.00
จ้างเหมาทำชั้นโครงเหล็กสำหรับวางเครื่องเสียงจำนวน 1 อันและสำหรับวางลำโพง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 638,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-ทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (Temeplos 1 %) จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 6330,000.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เม.ย. 638,130.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เม.ย. 638,120.00
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิผิวกายด้วยคลื่นอินฟาเรดชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 6325,000.00
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 6330,700.00
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร – เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง ชนิดสะพายหลัง เครื่องยนต์เบนซินชนิดสูบเดี่ยวสองจังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 1.3 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มี.ค. 6314,700.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายลำห้วยร่องแวง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.50 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63122,400.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ (ผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ 100 ลิตร แอลกอฮอล์เจล 30 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 6392,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายห้วยร่องแวง กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 63437,800.00
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 638,210.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายเพื่อการเกษตรจากบ้านนายสมควร กาศสกุลถึงที่นานายปัน จำรูญ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 871.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 63433,500.00
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง ุ6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 63341,400.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 จากที่ดินนายพวม กองหาญ ถึงบ้านนางพิมพ์ชนกนิยม กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 124.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 63248,500.00
ซื้อพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 6328,332.00
ซื้อพัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มี.ค. 635,945.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มี.ค. 635,650.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายรัตน์ สุรวงศ์ ถึงที่ดินนายลิขิต นามวงศ์ ปากกว้าง 0.20 เเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 39.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มี.ค. 6379,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนางทองหว่าน ฝึกหัด ถึงที่นานางภา ฝึกหัด ปากกว้าง 0.20 เเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 108.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 63219,500.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายบรรเจิด กุดนาน้อย ถึงบ้านนายกล้าหาญสุรวงศ์ ปากกว้าง 0.20 เเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 70 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 63142,900.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายรัตน์ สุรวงศ์ ถึงที่ดินนายลิขิต นามวงศ์ ปากกว้าง 0.20 เเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 39.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 6379,300.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มี.ค. 6333,630.00
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอบต.ร่องกาศประจำเดือน มี.ค 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ก.พ. 636,600.00
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 638,390.00
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 636,350.00
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 636,900.00
จ้างเหมาขบวนแห่ โครงการประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 6321,300.00
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 6318,610.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 จากบ้านนายศิริวัฒน์ วงศ์สกุลถึงนานายพิทักษ์ พริบไหว กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 63385,300.00
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ก.พ. 638,707.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบริเวณบ้านนางสาวจันทร์ฟอง บุญยงค์ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ก.พ. 6337,600.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายก๋อน บุญยงค์ ถึงบ้านนางนิภาภรณ์สุรจิต กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 6386,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบริเวณบ้านนายวิสุทธิ์ ฉลอม ถึงบ้านนายจำเริญ เทพแสงจันทร์ กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 27.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.25 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 6337,125.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนายหาญ ประเทือง ถึงบ้านนางแสวง ประดับ กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 6333,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบริเวณบ้านนายวิสุทธิ์ ฉลอม ถึงบ้านนายจำเริญ เทพแสงจันทร์ กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 27.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.25 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 6337,125.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 จากที่นานางยุพิน บริสุทธิ์ ถึงที่นานางหน้อย สุขทรัพย์ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63385,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางเปล่งศรี แสนใจยา ถึงบ้านนายพีรกร ประเทศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลีกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 137.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63279,100.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางจ๋า ดวงตาดำ ถึงบ้านนายแกะเมืองคุ้ม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลีกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 74.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ก.พ. 63150,400.00
จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 6328,100.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนางวรรณี คุดเนตร ถึงบ้านนางบุญยก เวียงนิล กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 63114,900.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายแกะ จำรัส ถึงบ้านนายส่วย จิตขาว กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 6323,900.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนายอาทิตย์ เสนากูล ถึงบ้านนายอานนท์ สุขทรัพย์ กว้าง 2.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 61.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.30 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 6394,600.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 ก.พ. 6322,000.00
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 63)
ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 63)
ซื้อหมึกพิมพ์ กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 63)
ซื้อวัสดุในโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 63)
ซื้อวัสดุในโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 63)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ม.ค. 63)
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ม.ค. 63)
ซื้อวัสดุในโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ม.ค. 63)
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่องหมายเลขครุภัณฑ์ 416560023
และหมายเลขครุภัณฑ์ 416550020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 63)
ซื้อหมึกพิมพ์สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(3 ม.ค. 63)
ซื้อหมึกพิมพ์กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(3 ม.ค. 63)
ซื้อหมึกพิมพ์กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(3 ม.ค. 63)
จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีพ.ศ.2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 62)
ซื้อวัสดุโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563-ธงสีส้มพร้อมด้ามธง 50 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 62)
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(27 ธ.ค. 62)
จ้างงานปรับปรุงและแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 ตามรายละเอียดและ
ปริมาณงานที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 62)
จ้างจ้างงานปรับปรุงและแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตามรายละเอียด
และปริมาณงานที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 62)
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 62)
จ้างเหมารถแบคโฮและรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากสวนนางผ่องพรรณ กาทอง ถึงบ้านนางศรีเวียง
กาวี กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๓๖.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ดินนางสุพัฒน์ ประดิษฐ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายจำนง สุขทรัพย์ กว้าง ๓.๓๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒.๘๐ ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 62)
จ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20 ธ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางอังคณา สายน้ำเย็น ถึงบ้านนายสุนทร
สุขทรัพย์กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากบริเวณที่นานางเพี่ยม ยวงแก้ว ถึงบริเวณที่นา
นายพิณ คชสาร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 จากบริเวณถนนคอนกรีตเดิม ถึงที่นานางยุพิน บริสุทธิ์
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 62)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธ.ค. 62)
จ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธ.ค. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร จากทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข
พร.ถ. 68-005 ถึงบ้านนายตง ภาชี ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 62)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร บริเวณที่นานางเพี่ยม ยวงแก้ว
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 62) 
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
จากที่นานายประจักษ์ ฤกษ์งาม ถึงที่นานางวราวร นุชจ้อย ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 62) 
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
จากที่สาธารณะศาลาอเนกประสงค์ ถึงที่นานางสาวสมมิตร เชื้อชาญ ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 62)
จ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 7 บริเวณลำเหมืองร่องเตา ขนาดสูง 1.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.  62)
จ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายมนูธรรม ฉลอม ขนาดสูง 1.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 62)
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 62)
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธุ์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ต.ค.  62)
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 62)
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 24 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 20 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 62)
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการโดยมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 62)
จ้างเหมาค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 62)
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงานแผนการศึกษาสำนักงานปลัดจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 62)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 62)
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 62)
จ้างเหมาบริการรถตู็ รับ-ส่ง ศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ย. .62)
ซื้อหมึกพิมพ์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 62)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวแผนการศึกษา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. .62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายทางบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตอนิมิต หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 3,630.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 62)
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ขนาด 25 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 62)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 62) 
ซื้อวัสดุดับเพลิง- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ พร้อมข้อต่อหัว-ท้าย
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 62)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 62) 
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 62)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 62)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 62)
ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 62) 
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ – เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อม ขนาด 8 KVA
จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางยมลักษณ์ พินิจอักษร ถึงลำเหมืองร่องกาศ
ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 84.00 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 62)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง
และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเสถียร ฉลอม ถึงลำน้ำแม่สายปากกว้าง 0.20 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 62)
 
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ย. 62)
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ย. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมนึก นุ่มนวล
ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 66.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน และบ่อพัก
ขนาด 0.80×0.80×0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ุ6 จากบ้านนายมนตรี อุตรศรี
ถึงที่ดินนางเภา ฝึกหัด ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางศรีนวล เรือนคำ
ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 66.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางศรีนวล เรือนคำ
ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 66.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 62)
จ้างปรับปรุงและเสริมผิวจราจรด้วย ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 ทางเข้า รพ.สต.
บ้านปงพร้าว ผิวจราจรกว้าง 3.50 – 4.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.05
เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางเสาวณี รักถิ่น ถึงบ้าน
นางบัวตอง เทพพิทักษ์ จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
92.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 62)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 62)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 62)
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนางเสาร์แก้ว ใจบาน ถึงที่
สาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จำนวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80×0.80×1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ทีี่ 7 จากบ้านนายเฉลิม วงศ์วาร ถึงรางระบายน้ำเดิม
ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 40.00 เมตร ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ทีี่ 7 จากบ้านนางแสงอรุณ พันธุ์มณี ถึงลำน้ำแม่สาย
ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว ุ60.00 เมตร ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 62)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 62) 
จ้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร จากบ้านนางสมปาน ศรีใจวงศ์
ถึงลำเหมืองร่องกาศ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 62)
จ้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร จากบ้านนายทวน กองสอน
ถึงบ้านนางจ๋า ดวงตาดำ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค.  62)
จ้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร จากบ้านนายสมควร พงษ์พุฒิ ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 62)
จ้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 35.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร จากบ้านนายเสนาะ เรือนคำ ถึงบ้าน
นายธันวา วาสลัม ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 24.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร จากบ้านนายศิลป์ ประทิศ ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 24.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร จากบ้านนายศิลป์ ประทิศ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 62
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 62)
ซื้อหมึกพิมพ์ กองช่างจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 62)
จ้างซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 62)
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1781 พร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 62)  จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนายวินัย
ยิ้มแย้ม ถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
เมตร ยาว 122.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.80×0.80×0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนางปรานอม ศรีเมืองถึงบ้าน
นางดวงเดือน วงศ์รัตนธรรม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
ยาว 28.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายคำมูล ฝึกหัด ถึงบ้านนายเกตุ
สุระวงศ์ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 58.00 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร จำนวน 6 เมตร ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนางปรานอม ศรีเมืองถึงบ้านนางดวงเดือน
วงศ์รัตนธรรม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 28.00 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนายวินัย
ยิ้มแย้ม ถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
ยาว 122.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.80×0.80×0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายคำมูล ฝึกหัด ถึงบ้านนายเกตุ
สุระวงศ์ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 58.00 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร จำนวน 6 เมตร ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 62) 
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนางปรานอม ศรีเมืองถึงบ้าน
นางดวงเดือน วงศ์รัตนธรรม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
ยาว 28.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 62) 
จ้างขุดลอกเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 3 จากแยกเหมืองร่องโปร่ง ถึงบริเวณถนนทางเข้า
บ้านค่างาม หมู่ที่ 1 ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า
157 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 62)
ซื้อวัสดุอุปกรณฺ์ตามโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 8 จากถนนสายเลียบชลประทานซอย 30 ถึงบริเวณที่นา
ของนายเล็ก จำรัส จำนวน 2 ช่วง ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมือง
กว้าง 0.90 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ความยาวรวม 770 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 808 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 8,9 จากถนนสายเลียบชลประทานซอย 30 ถึงเหมือง
ลุงชัย หมู่ที่ 9 ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 0.90 เมตร ความยาวรวม 980 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 1,029
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 3,9 จากถนนการเกษตรร่องกาศ-ค่างาม ถึงห้วยร่อง
ข้าวดอ ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.90 เมตร ความยาวรวม 830 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 872
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 2 จากถนนสายเลียบชลประทานซอย 29 ขวา ถึงบริเวณ
ที่นาของนายอนันต์ สันป่าเป้า ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ความยาวรวม 430 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวม
ไม่น้อยกว่า 439 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองร่องโปร่ง หมู่ที่ 3 จากแยกเหมืองแตเก้าตันถึงบริเวณแพลนปูนธนวัฒน์
คอนกรีต ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.90 เมตร ความยาวรวม 400 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 62)
ซื้อวัสดุอุปกรณฺ์ตามโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 62)
จ้างซ่อมแซมสายนำสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด Fiber Otic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ
ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มิ.ย. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ด้วย Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเชื่อมระหว่างตำบล ด้วย Asphaltic Concrete
สายทางบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 (e-bidding)
 (27 มิ.ย. 62)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 62)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ขนาดหน้า 7 นิ้ว มีลูกโต๊ะ 9 ตัว พร้อมฐานรอง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (18 มิ.ย. 62)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ 2 จากถนนเลียบเหมืองชลประทานซอย 29 ขวา ถึงบริเวณ
ด้านหลังร้านอาหารพอเพียง ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร
ลึก 0.90 เมตร ยาว 940 เมตร ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 931 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (11 มิ.ย. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 3 จากโทกเก้าโก๋ ถึงบริเวณศูนย์โตโยต้าร่องกาศ ขนาดปาก
เหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.90 เมตร ยาว 390 เมตร
ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 410 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (11 มิ.ย. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 2 จากเหมืองไส้ไก่หมู่ที่ 1 ไปเชื่อมต่อกับเหมืองกลาง
ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.90 เมตร ยาว 680 เมตร
ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 694 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (11 มิ.ย. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองไส้ไก่เลียบห้วยแม่สาย หมู่ที่ 3 จากโทกเก้าโก๋ถึงบริเวณหลังปั๊มน้ำมันพีที
ร่องกาศ ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.90 เมตร
ยาว 260 เมตร ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 273 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (11 มิ.ย. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองร่องตับ หมู่ที่ 10 จากทางหลวงหมายเลข 101 บริเวณซุ้มทางเข้า
อบต. ร่องกาศถึงสวนนายอนุสรณ์ บุญราศรี ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง
0.90 เมตร ลึก 0.90 เมตร ยาว 400 เมตร ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (11 มิ.ย. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองแตลูกสุด หมู่ที่ 3 จากห้วยร่องข้าวดอ ถึงทางหลวงหมายเลข 101
บริเวณข้างลานขายหิน,ทราย ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร
ลึก 0.90 เมตร ยาว 530 เมตร ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 541 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (11 มิ.ย. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองแตลูกสุด หมู่ที่ 10 จากทางหลวงหมายเลข 101 ข้างปั๊มน้ำมันพีทีถึง
ห้วยแม่สาย ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.90 เมตร
ยาว 1,000 เมตร ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 1,020 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (11 มิ.ย. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองแตเก้าตัน หมู่ที่ 3 จากห้วยร่องข้าวดอถึงทางหลวงหมายเลข 101
บริเวณโอท๊อปสักทอง ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร
ลึก 0.90 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (11 มิ.ย. 62)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากที่นานางสุรินทร์ ทะลือ ถึงที่นานายพิน คชสาร,
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 62)
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำฮออนด้า G200 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 62)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองป่าคา หมู่ที่ 1 จากถนนสายการเกษตรตอนิมิตรถึงเหมืองชลประทาน
ซอย 29 ขวา ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.90 เมตร
ความยาว 600.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 606.00 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.
กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองป่าคา หมู่ที่ 2 จากถนนเลียบเหมืองชลประทานซอย 29 ขวา ขนาด
ปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.90 เมตร ความยาว
430.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 439 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองไส้ไก่คู่ขนานเหมืองชลประทานซอยซ้าย 29 ขวา หมู่ที่ 3 บริเวณข้างสวน
อาจารย์เอนกถึงบริเวณข้างบ้านพ่อหนานส่ง ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมือง
กว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.90 เมตร ความยาว 495.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
495 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 62)
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผ31 พ.ค. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองท่อนายชัย หมู่ที่ 10 จากทางหลวงหมายเลข 101 ข้างปั้มน้ำมันซัสโก้
ถึงบริเวณสวนนายฤทธิ์ ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร
ลึก 0.90 เมตร ความยาว 500.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 525.00 ลบ.ม.
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองทุ่งดอนทัน หมู่ที่ 5,11 ช่วงที่ 1 จากถนนการเกษตรสายร่องกาศใต้-
ปงพร้าว ปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.90 เมตร ยาว
880 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองนากลาง หมู่ที่ 5,11 ช่วงที่ 1 จากแยกเหมืองง่าบริเวณนา
นายสุริยันต์ วรรณสุทธิ์ ถึงถนนสายดอนทัน-ร่องกาศใต้ ปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร
ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร ยาว 680 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 714 ลบ.ม.
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 62)
จ้างขุดลอกเหมืองทุ่งดอนทัน หมู่ที่ 5,11 ช่วงที่ 2 จากถนนสายดอนทัน-ร่องกาศใต้
ถึงนานายแปลง สุรจิต ปากเหมืองกว้าง 1.80 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.90 เมตร
ลึก 0.90 เมตร ยาว 600 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 62)
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำโดยเสริมผนังกันดินทลาย บริเวณลำเหมืองร่องเตา บ้านปงพร้าว
หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1) ยาว 16.80 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร 2)
ยาว 10.80 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 62)
ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงว (23 พ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 62)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคัดแยกขยะ (อินทรีย์) เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 62)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (อินทรีย์) เพื่อลดปริมาณขยะปัญหา
    สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 62)
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (อินทรีย์) เพื่อลดปริมาณ
ขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 62)
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เปลี่ยนลูกแม่พิมพ์ภาพพร้อมยางปาดผงหมึก 1 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 62) 
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ปากกว้าง 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร
ยาว 80.00 เมตร จากบ้านนางทองหว่าน กาวีวน ถึงบ้านนายนคร เรือนคำ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 62)
จ้างเหมาจัดขบวนแห่ในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่
ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 62)
ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสารแคนนอน จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 62)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงกล้องวงจรปิดบริเวณ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10 ตำบลร่องกาศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 62)
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 62)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เ.ม.ย. 62)
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน พร 81-5494 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เม.ย. 62)
ซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 62)
วัสดุคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (25 มี.ค. 62)
จ้างจ้างเหมาจัดขบวนแห่โครงการประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (13 มี.ค. 62)
ซื้อหมึกพิมพ์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 62)
ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (18 ก.พ. 62)
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 62)
ซื้อหมึกพิมพ์ กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ก.พ. 62)
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางป้อ ประดับ ถึงบ้านนางละเอียด เจริญรุ่งรัตน์ ปากกว้าง
0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านางปราเนตร พงษ์พุฒิ ถึงบ้านนางศรีเวียง แก้วธรรมมานุกูล
ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 57.00 ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
จำนวน 5 ท่อน และบ่อพักขนาด 0.80×0.80×0.60 ม. จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(8 ก.พ. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเสนาะ เรือนคำ ถึงบ้านนายสัญญา เรือนคำ ปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 65.00 ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 4 ท่อน และบ่อพัก
ขนาด 0.80×0.80×0.60 ม. จำนวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภออสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.พ. 62)
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-5449 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 62)
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน พร 81-1781 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 62)
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน พร 81-1781 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 62) 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 62)
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ASUS รหัส 412 56 0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 62)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 62)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 62) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากที่นานายนพรัตน์ ฉลอม กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากแยกถนนเจริญจิต
ถึงบ้านนายจรัสพงษ์ พรพระพุทธ สูง 1.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมราวกันตก สูง 1.00 เมตร
ยาว 40.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและปรับเปลี่ยนระบบไฮโดริครถบรรทุกขนะชนิดอัดท้่าย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองต้น หมู่ที่ 6,7 จากบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ร่องกาศ ถึงห้วยร่อองเตา ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลออกลำเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 1, 8 จำนวน 4 ช่วง ตามแบบ อบต.กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุนลอกลำเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 3, 8 จำนวน 3 ช่วง ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 7, 10 ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(10 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองม่วง หมู่ที่ 8 ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(10 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองหัวนาลุงชัย หมู่ที่ 3, 8, 9 ตามอบบ อบต.กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 8 ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(10 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองพญาขัด หมู่ที่ 9 ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง
(10 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองง่า หมู่ที่ 5, 11 ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(10 ก.ค. 61)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาวรวม 900 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4,500 เมตร
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 4 จุด สายทางบ้าานดอนทันหมู่ที่ 7 ถึงบ้านปงพร้าวหมู่ที่ 6
ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ธ.ค. 60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุลูกรังสำหรับซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่ตำบลร่องกาศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลร่องกาศและปากทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 60)
ประกาศรายชื่อผุ้ชระการเสนอราคาจ้างดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลด้วยวิธีฝังกลบในพื้นที่ตำบลร่องกาศ
หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ต.ค. 60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 7 (22 ก.ย. 60)
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง
บ้านปงพร้าว หมู่ที่ 6 ตามประกาศ
  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 (18 ก.ค. 60)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนทัน ตำบลร่องกาศ (20 ธ.ค. 59)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดจ้าง
     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตอนิมิตร (13 ธ.ค. 59)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดจ้าง
     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ (13 ธ.ค. 59)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดจ้าง
     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านร่องกาศ (13 ธ.ค. 59)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดจ้าง
     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านตอนิมิตร (13 ธ.ค. 59) 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงพร้าว (24 พ.ค. 59)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8  ตำบลร่องกาศ บ้านคำงาม หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมูล กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200
 เมตร
หนา 0.15 เมตร (16 พ.ย. 58)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ซอย 29 กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.05 เมตร (5 พ.ย. 58)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดจ้างโครงการซ่อม สร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
 ตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ (5 พ.ย. 58)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ติดตั้งเครนไฮดรกลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (5 ส.ค. 58)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *