ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 1. ระบบ E-GP
 2. ราคากลาง
 3. ผู้ชนะการเสนอราคา
 4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด





ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตอนิมิต หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,630.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ย. 62) 



จ้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมนึก นุ่มนวล ถึงลำเหมืองร่องกาศ ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 71.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน
และบ่อพัก 80x80x60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 62)


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเสถียร ฉลอม ถึงลำน้ำแม่สายปากกว้าง 0.20 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 62)


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางยมลักษณ์ พินิจอักษร ถึงลำเหมืองร่องกาศปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 84.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 62)




จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านร่องกาศ
หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตอนิมิต หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,630.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (26 ส.ค. 62)




จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมนึก นุ่มนวล ถึงลำเหมืองร่องกาศ
ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 66.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน และบ่อพักขนาด 0.80x0.80x0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 62)



จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ุ6 จากบ้านนายมนตรี อุตรศรี ถึงที่ดินนางเภา ฝึกหัด
ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 62)


 
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางศรีนวล เรือนคำ ถึงลำเหมืองร่องกาศ
ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 66.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 62)


 
จ้างปรับปรุงและเสริมผิวจราจรด้วย ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 ทางเข้า รพ.สต. บ้านปงพร้าว
ผิวจราจรกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 62)


 
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนางเสาร์แก้ว ใจบาน ถึงที่สาธารณะประโยชน์
ประจำหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด
0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 62)


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ทีี่ 7 จากบ้านนางแสงอรุณ พันธุ์มณี ถึงลำน้ำแม่สาย ปากกว้าง 0.20 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว ุ60.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 62)



จ้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00
ตารางเมตร จากบ้านนายทวน กองสอน ถึงบ้านนางจ๋า ดวงตาดำ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(2 ส.ค. 62)
จ้างซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 62) 



จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนายวินัย ยิ้มแย้ม ถึงลำเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 122.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด
0.80x0.80x0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 62)



จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายคำมูล ฝึกหัด ถึงบ้านนายเกตุ สุระวงศ์ปากกว้าง 0.20 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 58.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร จำนวน 6 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 62)



จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากที่นานางสุรินทร์ ทะลือ ถึงที่นานายพิน คชสาร กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 62)
ประกาศจากระบบ E-GP ทั้งหมด

 

  รายการ ราคากลาง




ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทางบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตอนิมิต หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 3,630.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5,855,417.29



 
จ้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมนึก นุ่มนวล ถึงลำเหมืองร่องกาศ
ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 71.00 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน และบ่อพัก 80x80x60
เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 62)
160,800.00
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเสถียร ฉลอม ถึงลำน้ำแม่สายปาก
กว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 62)
133,300.00



จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางยมลักษณ์ พินิจอักษร ถึง
ลำเหมืองร่องกาศปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 84.00 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 62)
175,000.00




จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตอนิมิต หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,630.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ส.ค. 62)
5,855,417.29



จ้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร จากบ้านนายทวน กองสอน ถึงบ้านนางจ๋า ดวงตาดำ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 62)
  
116,200.00





ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากที่นานางสุรินทร์ ทะลือ ถึงที่นา
นายพิน คชสาร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
625.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 62)
304,600.00
 


ราคากลาง จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4
ตำบลร่องกาศ 
ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (31 พ.ค. 62)
 1,187,528.28


 



ราคากลาง จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำโดยเสริมผนังกันดินทลาย บริเวณลำเหมืองร่องเตา
บ้านปงพร้าว หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1) ยาว 16.80 เมตร หนา 0.20 เมตร
สูง 2.00 เมตร 2) ยาว 10.80 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร 
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 62)

190,400.00


 





ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเชื่อมระหว่างตำบล ด้วย
Asphaltic Concrete สายทางบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ ถึงบ้านค่างาม หมู่ที่ 1
ตำบลดอนมูล ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,110 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 8,440 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ค. 62)
5,320,000.00




 




ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ด้วย Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 68-007 สายเลียบคลองชลประทานซอยซ้าย 29 ขวา จากแยก
ทางหลวง 101 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ จำนวน 2 ช่วง กว้าง 3-6 เมตร ยาวรวม 1,200
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ค. 62)
 5,549,000.00


 


ราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ปากกว้าง 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.70 เมตร ยาว 80.00 เมตร จากบ้านนางทองหว่าน กาวีวน ถึงบ้านนายนคร เรือนคำ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 62)
 495,400.00


ราคากลางทั้งหมด

 

ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 62
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 24 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 62
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 62
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 20 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 62


จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการโดยมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 62
จ้างเหมาค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 62


จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 62
ซื้อวัสดุสำนักงานแผนการศึกษาสำนักงานปลัดจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.  62
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 62
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 62



จ้างเหมาบริการรถตู็ รับ-ส่ง ศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 62
ซื้อหมึกพิมพ์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 62
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวแผนการศึกษา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 62




ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายทางบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตอนิมิต หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 3,630.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 62


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 20 แผ่น
ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 62


ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง-เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 5.3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 62


ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ขนาด 25 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ก.ย. 62
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 62
  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 62
  ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 62
 

ซื้อวัสดุดับเพลิง- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ พร้อมข้อต่อหัว-ท้าย
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 62
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 62
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 62
  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 62
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ก.ย. 62
  ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ก.ย.  62
 

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อม ขนาด 8 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ก.ย. 62
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางยมลักษณ์ พินิจอักษร ถึงลำเหมืองร่องกาศปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 84.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ก.ย. 62
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่องและเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ก.ย. 62
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเสถียร ฉลอม ถึงลำน้ำแม่สายปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ก.ย. 62
  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 62
  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 62
 




จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมนึก นุ่มนวล
ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 66.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน และบ่อพัก
ขนาด 0.80x0.80x0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 23 ส.ค. 62
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ุ6 จากบ้านนายมนตรี อุตรศรี
ถึงที่ดินนางเภา ฝึกหัด ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 23 ส.ค. 62
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางศรีนวล เรือนคำ
ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 66.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
23 ส.ค. 62
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางศรีนวล เรือนคำ
ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 66.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
23 ส.ค. 62
 


จ้างปรับปรุงและเสริมผิวจราจรด้วย ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 ทางเข้า รพ.สต.
บ้านปงพร้าว ผิวจราจรกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.05
เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
22 ส.ค. 62
 



จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางเสาวณี รักถิ่น ถึงบ้าน
นางบัวตอง เทพพิทักษ์ จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
92.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21 ส.ค. 62
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 21 ส.ค. 62


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 21 ส.ค. 62
 



จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนางเสาร์แก้ว ใจบาน ถึงที่
สาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จำนวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21 ส.ค. 62
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ทีี่ 7 จากบ้านนายเฉลิม วงศ์วาร ถึงรางระบายน้ำเดิม
ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 40.00 เมตร ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 21 ส.ค. 62
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ทีี่ 7 จากบ้านนางแสงอรุณ พันธุ์มณี ถึงลำน้ำแม่สาย
ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว ุ60.00 เมตร ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21 ส.ค. 62
 ผู้ชนะการเสนอราคาทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณโครงการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
     
  1. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านร่องกาศ 
    หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 8
9 ส.ค. 2562 5,862,000.00
2

เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562
     
  1. ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ด้วย Asphaltic 
    Concrete สายเลียบคลองชลประทานซอยซ้าย 29 
    ขวา จาก แยกทางหลวง 101  ถึงหมู่ที่ 7
29 เม.ย. 2562 5,549,000.00
3

เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
     
  1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
    บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลน่องกาศ
10 เม.ย. 2562 1,187,500.00
4

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
     
  1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนเชื่อมระหว่างตำบล ด้วย 
    Asphaltic Concrete สายทางบ้านตอนิมิตร 
    หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ ถึงบ้านค่างาม หมู่ที่ 1 
    ตำบลดอนมูล 
27 มี.ค. 2562 5,320,000.00
5

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562



   
  1. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 
    22.00 เมตร  ยาว 44.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง 
    หมู่ที่ 4 
 8 พ.ย. 2561 2,990,000.00
  2. ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
    จำนวน 1 หลัง
 8 พ.ย. 2561 6,205,100.00
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3. การจัดการขยะในตำบลบ้านร่องกาศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า) (29 ส.ค. 62)


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือทุกพื้นที่งดเว้น
การเผา ในช่วงวันที่ 1 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (2 พ.ค. 2562)


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานประจำรถขยะ  จำนวน  1  อัตรา) (28 มี.ค. 2562)





ประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท 
ห้างร้าน ประชาชน นักเรียน สมาคม และมูลนิธิต่างๆ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
ณ วัดปงท่าข้าม ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ (15 ก.พ. 2562)



ประกาศกำหนดสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
และเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
(11 ก.พ. 2562)


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ตำแหน่ง ภารโรง สังกัด โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (26 มิ.ย. 2561)


ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) เพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล 
(14 มิ.ย. 2561)
   




ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2561-2563) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 
จำนวน 1 อัตรา (6 มี.ค. 61)  

 

เฝ้าระวังภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่ายภาคเหนือตอนบนและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางพื้นที่
บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่เสี่ยงลุ่มต่ำ อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในระยะสั้นๆ น้ำท่วม
ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 (28 ส.ค. 62)
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "วิภา" ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศ
เวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 1-6 สิงหาคม 2562 (4 ส.ค. 62)
พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีความเร็วลมสูง คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน
แล้วเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำ ขึ้นฝั่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม
2562 จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ (1 ส.ค. 62)
เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2561 (4 ต.ค. 61)
  เฝ้าระวังสถานการณ์โดยเฉพาะอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ในระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 
(28 ส.ค. 61)
 
   

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ด้วยทาง,
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศได้ดำเนินโครงการ การคัดแยกขยะครัวเรือน
โดยมีส่วนร่วมของประชาชน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมมาจนถึงปัจจุบัน
จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลร่องกาศ คัดแยกขยะครัวเรือนเพื่อลด
ปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่

1.ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
2.ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้
3.ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป
4.ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย
ขอเชิญชวนให้ประชาชนตำบลร่องกาศ ดำเนินการคัดแยกขยะ 4 ประเภท
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชน ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และคัดแยกขยะ
การจัดเก็บหรือกำจัดให้สอดคล้องตามประเภทของขยะ และยังได้ใช้ประโยชน์
จากเศษขยะทั้งขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
,ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายจะได้ดินหรือปุ๋ยที่มี
คุณสมบัติเหมาะแก่การปลูกพืช
  คัดแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ

 1. แผ่นพับ
 2. ข่าวสาร วารสาร
 3. จดหมายข่าว
 4. คู่มือประชาชน
 5. รายงานการประชุมสภา

 แผ่นพับ เอกสารให้ความรู้ การดูแลผู้สูงอายุในช่วงฤดูต่างๆ (7 ต.ค. 62)
แผ่นพับ วันพระราชทานธงชาติไทย (11 ก.ย. 62) 
แผ่นพับ เอกสารให้ความรู้ เรื่อง วันสื่อสารแห่งชาติ วันที่ 4 สิงหาคม (9 ส.ค. 62)  
แผ่นพับ "Say No To Foam" ลด ละ เลิก "ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร" (8 ก.ค. 62)  
แผ่นพับ โลกสวยด้วยมือเรา ถังกรีนโคลน "ถังหมัก รักษ์โลก" (6 มิ.ย. 62)  
แผ่นพับ ความรู้เรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก (13 พ.ค. 62) 
แผ่นพับ การดูแลตนเองในผู้สูงอายุ ด้วยหลัก 10 อ. (9 เม.ย. 62) 
 แผ่นพับ โลกสวยด้วยมือเรา ไฟป่า หมอกควัน ลด ละ เลิก เผาป่าเพื่อลดปริมาณหมอกควัน (11 มี.ค. 62)
 แผ่นพับ โลกสวยด้วยมือเรา วันอนุรักษ์ น้ำ โลก คิดเพื่อโลก ทำเพื่อโลก ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา (11 มี.ค. 62)
 แผ่นพับ โลกสวยด้วยมือเรา คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของเรา (5 ก.พ. 62)
แผ่นพับ ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง (5 ก.พ. 62)  
 แผ่นพับ ความรู้เรื่องภาษี (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่) (4 ม.ค. 62) 
 แผ่นพับ 3 ธันวาคม คู่มือผู้พิการและสิทธิพื้นฐานที่ผู้พิการละเลย (6 ธ.ค. 61)
 แผ่นพับ 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก (6 ธ.ค. 61)
 แผ่นพับ ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% (6 พ.ย. 61)
 แผ่นพับ ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติด (3 ต.ค. 61)
 แผ่นพับ อัตลักษณ์ ตำบลร่องกาศ (10 ก.ย. 61)  
 แผ่นพับ ความรู้เรื่อง 10 วิธี "ลดโลกร้อน" (10 ก.ย. 61) 
 แผ่นพับ ความรู้เรื่องบุหรี่ ที่มีผลต่อสุขภาพ (8 ส.ค. 61)  
 แผ่นพับ ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (AIDS) (04 ก.ค. 61)  
 แผ่นพับ วันสิ่งแวดล้อมโลก   
 แผ่นพับ โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ  
 แผ่นพับ โรคอุจจาระร่วง จาก "ไวรัสโรต้า"  
 แผ่นพับ ไฟป่า หมอกควัน และเกิดเพลิงไหม้  

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2562  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562   
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2561 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561  

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2561 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2561 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2561 

 

 จดหมายข่าว ฉบับที่ 35 ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
จดหมายข่าว ฉบับที่ 34 ประจำเดือน กันยายน  2562  
จดหมายข่าว ฉบับที่ 33 ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 32 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 31 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 30 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
จดหมายข่าว ฉบับที่ 29 ประจำเดือน เมษายน 2562  
จดหมายข่าว ฉบับที่ 28/1 ประจำเดือน มีนาคม 2562  
จดหมายข่าว ฉบับที่ 28 ประจำเดือน มีนาคม 2562  
จดหมายข่าว ฉบับที่ 27/1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   
จดหมายข่าว ฉบับที่ 27 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 26 ประจำเดือน มกราคม 2562  
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 25 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 24 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 23 ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 22 ประจำเดือน กันยายน 2561  
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 21 ประจำเดือน สิงหาคม 2561  
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 20 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มิถุนายน 2561  
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 18 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 17 ประจำเดือน เมษายน 2561  
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 ประจำเดือน มีนาคม 2561 
 จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 ประจำเดือน มีนาคม 2561  

 

 คู่มือประชาชน การคัดแยกขยะมูลฝอย
 คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขยะมูลฝอยทั่วไป
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จ
     พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
 คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 คู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 32
 คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 
 คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูยฝอยทั่วไป
 คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาติประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอดแลเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึึงแก่กรรม)
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลููกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง     
     ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (30 พ.ย. 61)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (26 ก.ย. 61)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (26 มิ.ย. 61)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (22 มิ.ย. 61)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (30 ต.ค.  61)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (29 ส.ค. 61)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (15 ส.ค. 61)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (10 ส.ค. 61)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (23 เม.ย. 61)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (10 เม.ย. 61)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ. 2561 (14 ก.พ. 61)
 รยงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (27 ธ.ค. 60)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (19 ธ.ค. 60)
 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 (1 ธ.ค. 60)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามััญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (7 พ.ย. 60)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (31 ต.ค. 60)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (28 ส.ค. 60)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (15 ส.ค. 60)
 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมััยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (20 ก.ค. 60)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (21 มิ.ย. 60)
 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (1 มิ.ย. 60)
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (12 เม.ย. 60)  
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (7 เม.ย. 60)
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (15 ก.พ. 60)

 ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก
     ประจำปี พ.ศ.2561 (14 ก.พ. 60)

 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 (20 ม.ค. 60)

 

 

     
     
     

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โทร.054 542886-101 แฟ๊กซ์ 054-542886-110 E-mail : rongkat1@gmail.com