Home

งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ ..เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 31สิงหาคม – 11 กันยายน 2564 รถจัดเก็บขยะทาง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้เกิดการชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฮดรอลิค รวมระยะเวลา 2 อาทิตย์แล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จึงได้จัดหารถเช่าเพื่อทำการจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 บริเวณถนนใหญ่ถนนสายหลัก ศูนย์รถ ปั้มน้ำมัน และเส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ และวันต่อไปจะมีการจัดเก็บเป็นไปตามกำหนดการ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่และ แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 65)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง งดการจัดเก็บขยะชั่วคราว เนื่องจากรถจัดเก็บขยะเกิดปัญหาระบบไฮดรอลิคขัดข้อง ไม่สามารถจัดเก็บขยะได้ จึงขออภัยมานะที่นี้

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง การรับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์รับโอนสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัด โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ที่ว่างตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งแต่ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054 -542886 ต่อ 101

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งแต่ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054 -542886 ต่อ 101

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อง...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สื่อประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ