ผลงาน/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เนื่องจากพบผู้ป่วยสงสัยว่าเป็นโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสผ่านการสัมผัส จึงได้ทำความสะอาด อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งอุปกรณ์ของเล่นต่างๆ และประกาศปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลา 7 วัน และจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนหรือผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมเติมบุญ กองทุน พชอ.สูงเม่น เพื่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ยากไร้อำเภอสูงเม่น ครั้งที่ 2 โดยมีกิจกรรมดังนี้1.กิจกรรม 19 บาท เติมบุญกับกองทุน พชอ.สูงเม่น ร่วมบริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทยสาขาสูงเม่น หมายเลขบัญชี 678-8-99297-52.กิจกรรมระดมทุน 110 หมู่บ้าน 12 ตำบล ตามกำลังศรัทธาโดยบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน หรือผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำมามอบพร้อมกันในกิจกรรมเดินข้ามสะพานบุญ พชอ.สูงเม่น ใน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อส่งมอบให้แก่ กองทุน พชอ.สูงเม่น ณ วัดปงท่าข้าม ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่3.กิจกรรมเติมบุญ 199 บาท พชอ.สูงเม่น เพื่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ยากไร้ อ.สูงเม่น ครั้งที่ 2 รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว โดยสั่งเสื้อได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านหรือที่ สนง.สาธารณสุขอ.สูงเม่น หรือที่กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ภายใน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

ข่าวรับสมัครงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สื่อประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ