Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ 68-010 สายสะพานบ้านปงพร้าว หมู่. 6 – บ้านร่องกาศใต้ หมู่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049144894)ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
พรถ68-101
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้
ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรกร ต้องไม่แล้ง

ข่าวรับสมัครงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยยื่นเอกสารได้ที่ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 21ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054 -542886 ต่อ 114 ตามรายละเอียดดังนี้
IM-12-10-2565-02

ประกาศ เรื่อง การรับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลร่องกาศ  
อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
QR-แบบสอบถามความพึงพอใจ
                  แบบฟอร์ม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
QR-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์
ขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ขออนุญาตใช้สถานที่
หรือห้องประชุม
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ