Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย อายุ ๒ ปี เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และ รับสมัครเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – อนุบาลปีที่ ๓ ของโรงเรียนอนุบาลในกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

IM-30-01-2567-02

กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 (RE X RAY) ตำบลร่องกาศ
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลร่องกาศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ และมีความจำเป็นต้องใช้รถพยาบาลฉุกเฉินในการแพทย์
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวรับสมัครงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยยื่นเอกสารได้ที่ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 21ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054 -542886 ต่อ 114 ตามรายละเอียดดังนี้
IM-12-10-2565-02

ประกาศ เรื่อง การรับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลร่องกาศ  
อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
QR-แบบสอบถามความพึงพอใจ
                  แบบฟอร์ม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
QR-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์
ขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ขออนุญาตใช้สถานที่
หรือห้องประชุม
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ