Home

ข่าวรับสมัครงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยยื่นเอกสารได้ที่ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 21ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054 -542886 ต่อ 114 ตามรายละเอียดดังนี้
IM-12-10-2565-02

ประกาศ เรื่อง การรับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลร่องกาศ  
อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
                  แบบฟอร์ม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์
ขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ขออนุญาตใช้สถานที่
หรือห้องประชุม
ลิงค์ที่น่าสนใจ