Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ตามที่อำเภอสูงเม่น แจ้ง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2566 โดยให้ชายที่มีสัญชาติไทย เกิดปีจอ (พ.ศ.2549) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอสูงเม่น ไปแสดงตนเพื่อรับลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น (หน่วยสัสดีอำเภอ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในเวลาราชการ ตามประกาศ (แบบ สด.38)
IM-04-09-2566-01

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งดการจัดเก็บขยะชั่วคราว
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จะดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้จะมีรถขยายเสียงเปิดไซเรน รถกู้ชีพ รถดับเพลิง รวมถึงพนักงานส่วนตำบลและภาคประชาชนเข้าร่วมดำเนินการ จึงขอแจ้งเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่สัญจรบนท้องถนนในช่วงเวลาการฝึกแผน
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวรับสมัครงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยยื่นเอกสารได้ที่ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 21ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054 -542886 ต่อ 114 ตามรายละเอียดดังนี้
IM-12-10-2565-02

ประกาศ เรื่อง การรับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลร่องกาศ  
อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
                  แบบฟอร์ม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์
ขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ขออนุญาตใช้สถานที่
หรือห้องประชุม
ลิงค์ที่น่าสนใจ