องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

159 หมู่ 4 บ้านร่องกาศ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

           หมายเลขโทรศัพท์ 054-542886-101

                  โทรสาร 054-542886-110

                       www.rongkat.go.th

                    rongkat1@gmail.com

  แผนที่ตั้งหน่วยงาน อบต.ร่องกาศ – Google Maps

Contact Us