เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ @line อบต.ร่องกาศ สำหรับประชาชนเพื่อติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ สอบถามข้อมูลข่าวสารราชการ ฯล ได้ที่ Line ID : rongkat1 หรือ แสกน QR CODE

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุ 10-25 ปี ในพื้นที่ตำบลร่องกาศ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารขยะในเด็กและเยาวชนตำบลร่องกาศ อาหารขยะ (Junk Food) ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ *** โดยผู้เข้าร่วมอบรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ กรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเบี้ยความพิการจนกว่าจะดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ หากตรวจสอบแล้วพบว่า บัตรประจำตัวคนพิการของตนหมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุทันที ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4)

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกับโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(เต้นแอโรบิค) ทุกเย็นของวันจันทร์ – ศุกร์ ณ สนามเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

Read more