หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประกาศอำเภอสูงเม่น เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สายพันธุ์ โอไมครอน(OMICRON) ในช่วงเทศกรานต์สงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง พ.ศ. 2565 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2565 “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 และจะทำการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศอำเภอสูงเม่น เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการสำหรับการจัดงานศพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น