หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ จากกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ด้วย กองทัพบก ดำเนินการรับสมัครทหารกองเกิน อายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2546 – 2548) และอายุ 22 -29 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2537 – 2544) เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 โดยสมัครผ่านเว็ปไซต์ https://rcm66.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ จากกองทัพบก เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2566 โดยให้ชายที่มีสัญชาติไทย เกิดปีระกา (พ.ศ.2548) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอสูงเม่นไปแสดงตนเพื่อรับลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น (หน่วยสัสดีอำเภอ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในเวลาราชการ ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ปี พ.ศ.2565
ตามที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00น.ในพื้นที่ ม.9 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่จนได้รับความเสียหาย อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ข้อ 9 (2) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 3 ราย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และที่ทำการหมู่บ้าน ให้ทุกชุมชนทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการฉีควัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชาชนท่านใดที่ไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงของท่าน มารับการฉีดวัคซีนในวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับวัคซีน ได้ ณ จุดบริการเคลื่อนที่ตามแผนปฎิบัติการของแต่ละหมู่บ้าน โดยนำภาชนะบรรจุน้ำแข็งมาติดต่อรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ สามารถติดต่อขอรับวัคซีน ได้ที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดยนำภาชนะบรรจุน้ำแข็งมาติดต่อรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ได้ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ โทร : 054 531 208

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลร่องกาศทุกท่านได้รับทราบ ตามที่ได้มีการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2565 ณ ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนดังกล่าวแล้ว แต่ปรากฎว่าวัคซีนขาดตลาดไม่สามารถจัดซื้อได้ตามแผนการลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนตามที่กำหนดไว้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้รับวัคซีนแล้วจะเร่งแจ้งให้ทราบอีกครั้ง