องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทาง เข้า – ออก จากพื้นที่ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนในพื้นที่รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

Read more

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนหรือผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมเติมบุญ กองทุน พชอ.สูงเม่น เพื่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ยากไร้อำเภอสูงเม่น ครั้งที่ 2 โดยมีกิจกรรมดังนี้1.กิจกรรม 19 บาท เติมบุญกับกองทุน พชอ.สูงเม่น ร่วมบริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทยสาขาสูงเม่น หมายเลขบัญชี 678-8-99297-52.กิจกรรมระดมทุน 110 หมู่บ้าน 12 ตำบล ตามกำลังศรัทธาโดยบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน หรือผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำมามอบพร้อมกันในกิจกรรมเดินข้ามสะพานบุญ พชอ.สูงเม่น ใน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อส่งมอบให้แก่ กองทุน พชอ.สูงเม่น ณ วัดปงท่าข้าม ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่3.กิจกรรมเติมบุญ 199 บาท พชอ.สูงเม่น เพื่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ยากไร้ อ.สูงเม่น ครั้งที่ 2 รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว โดยสั่งเสื้อได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านหรือที่ สนง.สาธารณสุขอ.สูงเม่น หรือที่กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ภายใน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกตามโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับทุนการศึกษาสามารถรับเอกสารได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่อาศัย หรือ ดาวโหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.phraepao.go.th โทร: 054 532485 – 8 ต่อ 108

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร: 054 542886 – 102 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น.

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมก่อนติดตั้งป้ายโฆษณา เพื่อประโยชน์ของท่าน ได้ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โทร: 054 542886- 102 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น.

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่องขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เรื่อง เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน” ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ในวันและเวลราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more