หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2566 ห้ามเผา จังหวัดแพร่ ประกาศ กำหนดช่วง “วิกฤติหมอกควัน” และกำหนด “เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง” 89 วัน ห้ามเผาทุกพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเผาใน…

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดแพร่ “นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล” เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานด้านการบริหารทัพยากรบุคล ให้เป็นไปตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนตาม พ.ศ.2551ฯล ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่อบต.ร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ 2567 (นอกสถานที่)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ป…

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โทร : 054 542886- 101 ไลน์ : 0660913746

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ จากกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ด้วย กองทัพบก ดำเนินการรับสมัครทหารกองเกิน อายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2546 – 2548) และอายุ 22 -29 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2537 – 2544) เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 โดยสมัครผ่านเว็ปไซต์ https://rcm66.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ จากกองทัพบก เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2566 โดยให้ชายที่มีสัญชาติไทย เกิดปีระกา (พ.ศ.2548) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอสูงเม่นไปแสดงตนเพื่อรับลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น (หน่วยสัสดีอำเภอ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในเวลาราชการ ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ปี พ.ศ.2565
ตามที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00น.ในพื้นที่ ม.9 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่จนได้รับความเสียหาย อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ข้อ 9 (2) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 3 ราย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และที่ทำการหมู่บ้าน ให้ทุกชุมชนทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน