หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ 68-010 สายสะพานบ้านปงพร้าว หมู่. 6 – บ้านร่องกาศใต้ หมู่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049144894)ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

วันที่ 15 มีนาคม 2567 บ้านตอนิ…

ประชาสัมพันธ์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง การเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลร่องกาศ โดยได้กำหนดช่วงวัน และ เวลาดำเนินการ ตามแผนการจัดเก็บขยะดังต่อไปนี้

จันทร์ > หมู่ที่ 1, 2, 3, 8, 9…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย อายุ ๒ ปี เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และ รับสมัครเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – อนุบาลปีที่ ๓ ของโรงเรียนอนุบาลในกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลร่องกาศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ และมีความจำเป็นต้องใช้รถพยาบาลฉุกเฉินในการแพทย์

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำน…