องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนประกอบกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2564

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่ คณะกรรมการป้องกันโรคหรือยับยั้งภัยพิบัติฯ มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ งดการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2564 ดังนั้น ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จึงขอประกาศงดการเรียนการสอน ให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอประกาศเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

Read more

ประกาศ ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น โดยผู้รับบริการและประชาชน สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางไลน์(Google Form) ทางเว็ปไซต์ของสำนักงานท้องถิ่น (https://www.local.moi.go.th) หรือ ช่องทาง QR Code ได้ที่

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เนื่องจากพบผู้ป่วยสงสัยว่าเป็นโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสผ่านการสัมผัส จึงได้ทำความสะอาด อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งอุปกรณ์ของเล่นต่างๆ และประกาศปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลา 7 วัน และจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

Read more