หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ ..เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 31สิงหาคม – 11 กันยายน 2564 รถจัดเก็บขยะทาง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้เกิดการชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฮดรอลิค รวมระยะเวลา 2 อาทิตย์แล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จึงได้จัดหารถเช่าเพื่อทำการจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 บริเวณถนนใหญ่ถนนสายหลัก ศูนย์รถ ปั้มน้ำมัน และเส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ และวันต่อไปจะมีการจัดเก็บเป็นไปตามกำหนดการ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่และ แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 65)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง งดการจัดเก็บขยะชั่วคราว เนื่องจากรถจัดเก็บขยะเกิดปัญหาระบบไฮดรอลิคขัดข้อง ไม่สามารถจัดเก็บขยะได้ จึงขออภัยมานะที่นี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่องงดใช้ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลร่องกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่ คณะกรรมการป้องกันโรคหรือยับยั้งภัยพิบัติฯ มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ งดการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2564 ดังนั้น ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จึงขอประกาศงดการเรียนการสอน ให้ทราบโดยทั่วกัน