องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตราการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชน จากกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการปรึกษา การประเมินสุขภาพจิต และความรู้การดูแลสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

อบต.ร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินโครงการก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยร่องกาศ ม.6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

Read more