(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศราคากลาง(บาท)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ 68-010 สายสะพานบ้านปงพร้าว หมู่. 6 – บ้านร่องกาศใต้ หมู่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049144894)1 พ.ค. 25674,729,067.61
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 พ.ย. 25661,220,000.00
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119275639)17 พ.ย. 25661,220,000.00
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099261017)12 ก.ย. 2566486,800.00
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66099003008)1 ก.ย. 25661,220,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 จากบ้านนายชิด ขาวสะอาด ถึง ร.ต.ท.สิงห์คาร เกี๋ยงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089619095)29 ส.ค. 2566173,100.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.หมู่ที่ 4 จากบ้าน นายสุทัศน์ ทอดเสียง ถึงรางระบายน้ำเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089618059)29 ส.ค. 2566187,600.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089346478)17 ส.ค. 2566256,100.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มจากบ้านนายจี๊บ เรือนคำ ถึงบ้านนายปลั่ง เรือนคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089345317)17 ส.ค. 2566207,700.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มจากปากซอย 7 ถึงซอย 5 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089342641)17 ส.ค. 2566199,900.00
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้านนายสราวุธ นันทสาร ถึงบ้านนายณัฐสิทธิ์ ไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089194968)10 ส.ค. 2566472,387.54
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 สายเพื่อการเกษตรนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089015807)3 ส.ค. 2566441,900.00
จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยแม่สาย บ้านดอนทัน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ บริเวณหลังบ้านนายสุวิทย์ หอมแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089012354)3 ส.ค. 2566270,607.97
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน ถึงสามแยกร้านค้านางศรีพรรณ สุรจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069392463)22 มิ.ย. 2566502,587.18
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสุพิน ประสานจิตร ถึงสะพานข้ามแม่น้ำยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069206860)13 มิ.ย. 2566462,586.03
จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสุนา อินตะวงศ์ ถึงบ้านนายธันวา วาสลัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069205103)13 มิ.ย. 2566343,800.99
ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR STREET LIGHT-LED แบบ ALL IN ONE ขนาด 100 w จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059540818)31 พ.ค. 2566430,100.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้านนายชอน สุรจิต ถึงบ้านนางแสงเดือน สระทองพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049001418)5 เม.ย. 256691,957.16
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้าน ร.ต.ท.กำจัด นุ่มนวล ถึงบ้านนายสงวน แช่มชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049001481)5 เม.ย. 2566133,055.05
ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR STREET LIGHT-LED แบบ ALL IN ONE ขนาด 50 W จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037521833)27 มี.ค. 2566430,100.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 สายเพื่อการเกษตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037045295)2 มี.ค. 2566205,754.23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-004 สามแยก ทล.101 เลียบชลประทาน ซ.29 ช่วงบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2 – เขตติดต่อตำบลบ้านกาศ กว้าง 6 เมตร ยาว 2490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14940 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117318510)26 ธ.ค. 25656,404,372.21
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-004 สามแยก ทล.101 เลียบชลประทาน ซ.29 ช่วงบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2 – เขตติดต่อตำบลบ้านกาศ กว้าง 6 เมตร ยาว 2490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14940 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117318510)17 พ.ย. 25656,404,372.21
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107273636)25 ต.ค. 2565156,000.00
จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107009445)3 ต.ค. 2565480,000.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 – บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบริเวณซุ้มป้ายหมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 ถึง บริเวณหน้าประปาหมู่บ้านบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097713210)28 ก.ย. 2565493,600.00
จ้างเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายแยกทางหลวง 101-หมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-001 ช่วง กม.1+620 ถึง กม.1+960 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097472403)19 ก.ย. 2565494,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 จากบ้านนางศศิภา เรือนคำ ถึงลำเหมืองสาธารณะ ขนาดปากกว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ยาว 51.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x0.80 เมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097191909)8 ก.ย. 2565120,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายการเกษตรนากลาง จากที่นานายทอง ลาดเจริญ ถึงที่นานางสมร พวงมณี หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097165360)7 ก.ย. 2565486,244.78
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.พร้อมงานเทพื้นคอนกรีต บริเวณไหล่ทางถนนการเกษตรบ้านแม่สาย หมู่ที่ 10 กำแพงกันดินสูง 0.70 เมตร ยาว 297.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.80 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097154888)7 ก.ย. 2565421,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสังวาล สีนาราช ถึงบ้านนายวินัย ทาประเสริฐ ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097162729)7 ก.ย. 2565107,300.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสุวรรณา แสนใจยา ถึงบ้านนางจ๋า ดวงตาคำ ขนาดปากกว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ยาว 65.00 เมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097156544)7 ก.ย. 2565165,800.00
จ้างเหมาโครงการเทลาน คสล.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หนา 0.12 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 319.85 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087562349)23 ส.ค. 2565140,541.74
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 11 จากที่ดินนายสงวนศักดิ์ ศรีธิยศ ถึงที่ดิน จ.ส.อ.สังวร จันทร์วิลัย ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 60.00 ม. หนา 0.15 ม. พรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087520525)22 ส.ค. 2565132,099.10
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087373434)16 ส.ค. 2565499,300.00
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางจราจร คสล. หมู่ที่ 2 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร และงานติดตั้งราวเหล็กกันตก บริเวณ BOX CULVERT ข้ามลำเหมืองสาธารณะบ้านร่องกาศ จำนวน 2 จุด ความสูง 0.90 เมตร ความยาวรวม 22.30 เมตร ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087136167)5 ส.ค 2565120,000.00
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077475729)26 ก.ค. 2565165,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า0.35 เมตร ความยาว 55.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80×0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ และงานวางท่อขนาด 0.30 เมตร ความยาว 6.00 เมตร เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายจำรัส แจ่มแจ้ง ถึงบริเวณทางแยกบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077034534)4 ก.ค. 2565138,000.00 
จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสืบพงศ์ หลวงเวชถึงที่นานายจ่าม มุดเจริญ กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 220 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077034220)4 ก.ค. 2565486,387.27
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057448608)27 พ.ค. 2565243,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตกจากบ้านนายจันทร์ อินพันธ์ ถึงบ้้านนางเป็ง ฉลอม หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.50 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057373484)24 พ.ค. 2565198,873.61
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนายอาคม จันทร์ที ถึงที่ดินนายพิษณุ กล้วยทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057162795)11 พ.ค. 2565461,433.98
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายสมควร พงษ์พุฒิ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร บ้านตอนิมตร หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057159205)11 พ.ค. 2565164,458.60
จ้างปรับปรุงอาคารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047083803)07 เม.ย. 2565111,900.00
ซื้อลูกรังสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลร่องกาศ จำนวน 1,840 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037404373)23 มี.ค. 65440,600.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายหลังป่าช้า จากท่อลอดเหลี่ยมห้วยแม่สาย ถึงที่นานายสมควร พงศ์พุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027160466)09 ก.พ. 65250,000.00
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107036064)05 ต.ค. 64480,000.00
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล. สายป่าช้าร่องกาศ หมู่ที่ 3 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097632868) 22 ก.ย. 64489,326.11
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล.สายนากลาง หมู่ที่2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097631297) 22 ก.ย. 64 498,482.10
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล.สายร่องแวง หมู่ที่ 1 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097622402)22 ก.ย. 64489,326.11
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.8 ถนนสายการเกษตรร่องแวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097584487)21 ก.ย. 64 493,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ถนนสายเพื่อการเกษตรนากลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097178459) 07 ก.ย. 64 300,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนางเสาร์แก้ว ใจบาน ถึง ที่ดินนางวัชรบูล พรหมพิทยรัตน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097172087)07 ก.ย. 64170,000.00
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝังกลบ เดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087639350) 30 ส.ค. 64 113,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ถนนสายเพื่อการเกษตรร่องแวง ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 3.50 เมตร หนา0.15 เมตร. ยาว 57.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 199.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087636880) 30 ส.ค. 64300,239.30
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม ถึงที่นานายขจร สอนทิ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 183.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 915.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077519613)02 ส.ค. 64498,600.00
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์ SOLAR CELL-LED บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ภายในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จำนวน 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077536780)30 ก.ค. 64484,600.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายการเกษตรจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นานายสมควร หยดย้อย บ้านดอนทัน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 198.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037298759)16 มี.ค. 64498,700.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณที่นานายหวัน กาวีวน ถึง ที่นานายวิรัตน์ เรือนคำ ผิวทางกว้าง4.00เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037199661)10 มี.ค. 64484,700.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นานายสมควร หยดย้อย หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037166995)09 มี.ค. 64222,200.00
จ้างปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-003 สายเลียบชลประทาน ซอย 29 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037143335)08 มี.ค. 64490,000.00
จ้างก่อสร้างพนังกันดิน คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ ผนังคอนกรีตหนา 0.15 เมตร สูงรวมฐาน 2.50 เมตร ความยาว 55.00 เมตร จากบริเวณข้างบ้านนางเสาร์ เมี้ยนเสาร์ ไปเชื่อมต่อกับฝายกั้นน้ำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127149400)09 ธ.ค. 63164,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 68.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร จากที่ดินนายมี นุ่มนวล ไปเชื่อมกับทางสาธารณะข้างบ้านนายวิโรจน์ ทอดเสียง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127151397)09 ธ.ค. 63134,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอดิศร วุฒินุช ถึงท่อระบายน้ำเดิม ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 66.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.0.30 เมตร จำนวน 9 ท่อน และบ่อพัก ขนาด 0.80 x0.80 ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127155519)09 ธ.ค. 63147,800.00
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากตรงข้ามที่นานางเภา ฝึกหัดถึงลำเหมืองร่องเตาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 112 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80×0.80×1.00 ม.จำนวน 11 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107210040)19 ต.ค. 63245,900.00
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107067345)06 ต.ค. 63480,000.00
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำและสี ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ก.ย. 63120,000.00
จ้างก่อสร้างถนนการเกษตรสายเลียบลำห้วยร่องข้าวดอ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ ชนิดผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63498,000.00
จ้างอสร้างถนนการเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลร่องกาศ ชนิดผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63498,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง 3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ก.ย. 63132,900.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาทีจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 63180,000.00
จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณจุดเสี่ยงตามทางแยกทางร่วมภายในพื้นที่ตำบลร่องกาศ เป็นกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว เสาขนาด 2 นิ้ว และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 63106,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 จากบริเวณบ้านนายสงวน เสนาหวาน ถึงรางระบายน้ำเดิม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 48.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80×0.80×0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 6398,900.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากข้างบ้านนายยอร์น ศรีใจวงศ์ ถึงถนนเลียบคลองชลประทานซอย 29 ขวา กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 297.50 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 63151,200.00
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (หลังเดิม) ตามแบบอบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ส.ค. 63476,000.00
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 292.90 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 ส.ค. 63121,000.00
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 ส.ค. 63207,200.00
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายมังกร แก้วพรมถึงที่ดินนายเจต แก้วพรม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ก.ค. 63228,800.00
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มิ.ย. 63854,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้านนางเพี่ยม ยวงแก้ว ถึงบริเวณหน้าบ้านนางน้อย อุตส่าห์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 72.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 63141,800.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 จากบริเวณรางระบายน้ำเดิม ถึงบริเวณบ้านทุ่งตะวัน ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ยาว 40.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิ.ย. 63246,800.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนายบุญธรรม ไชยวุฒิ ถึงบ้าน นายศักดา พรมอ่วม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 96.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย.63196,700.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 จากตรงข้ามบ้านนางจารุณี คุณาคำ ถึงท่อระบายน้ำทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 x0.80×0.60 เมตร 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย.63205,700.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 6398,600.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 63111,600.00
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนายประนอม บุญถนอม ถึงบ้านนายปริญญา แก้วมา ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 58.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 63118,800.00
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางเผดิมศรี จันทร์ศรี ถึงบ้านนางละเอียด เจริญรุ่งรัตน์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 6398,500.00
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณที่ดินนายสมบาน พงษ์พุฒิ ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 69.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พ.ค. 63135,700.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสายันต์ สุรวงศ์ ถึงบ้านนางกิ่งทอง พิทักษ์กว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 116.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 63247,100.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้าน รท. วีระ แปลงสาร ถึงบ้าน รท. สนิท กุณีปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 56.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 63110,300.00
จ้างก่่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณหลังที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน(ลำเหมืองร่องกาศ) ยาว 28.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พ.ค. 63160,200.00
จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในอาคารหอประชุม อบต.ร่องกาศ รายละเอียดตาม อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เม.ย. 63130,600.00
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงกล้องวงจรปิด โดยการเปลี่ยนกล้องวงจรปิด จำนวน 6 ตัวและปรับปรุงระบบตามที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เม.ย. 63200,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนางทองหว่าน ฝึกหัด ถึงที่นานางภา ฝึกหัด ปากกว้าง 0.20 เเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 108.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 63219,500.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็กจากบ้านนายบรรเจิด กุดนาน้อย ถึงบ้านนนายกล้าหาญ สุรวงศ์ ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มี.ค. 63142,900.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายลำห้วยร่องแวง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.50 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63113,800.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายห้วยร่องแวง กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 63437,800.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายเพื่อการเกษตรจากบ้านนายสมควร กาศสกุลถึงที่นานายปัน จำรูญ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 871.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มี.ค. 63433,500.00
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง ุ6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มี.ค. 63341,400.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 จากที่ดินนายพวม กองหาญ ถึงบ้านนางพิมพ์ชนกนิยม กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 124.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มี.ค. 63248,500.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 จากบ้านนายศิริวัฒน์ วงศ์สกุลถึงนานายพิทักษ์ พริบไหว กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ก.พ. 63385,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางเปล่งศรี แสนใจยา ถึงบ้านนายพีรกร ประเทศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลีกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 137.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63279,100.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางจ๋า ดวงตาดำ ถึงบ้านนายแกะเมืองคุ้ม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลีกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 74.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63150,300.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 จากที่นานางยุพิน บริสุทธิ์ ถึงที่นานางหน้อย สุขทรัพย์ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63385,300.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนางวรรณี คุดเนตร ถึงบ้านนางบุญยก เวียงนิล กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 63114,900.00
จ้างปรับปรุงและแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตามรายละเอียดและปริมาณที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 63120,535.00
จ้างปรับปรุงและแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 ตามรายละเอียดและปริมาณงานที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 63119,845.00

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *