(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศราคากลาง(บาท)
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099261017)12 ก.ย. 2566486,800.00
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66099003008)1 ก.ย. 25661,220,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 จากบ้านนายชิด ขาวสะอาด ถึง ร.ต.ท.สิงห์คาร เกี๋ยงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089619095)29 ส.ค. 2566173,100.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.หมู่ที่ 4 จากบ้าน นายสุทัศน์ ทอดเสียง ถึงรางระบายน้ำเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089618059)29 ส.ค. 2566187,600.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089346478)17 ส.ค. 2566256,100.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มจากบ้านนายจี๊บ เรือนคำ ถึงบ้านนายปลั่ง เรือนคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089345317)17 ส.ค. 2566207,700.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มจากปากซอย 7 ถึงซอย 5 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089342641)17 ส.ค. 2566199,900.00
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้านนายสราวุธ นันทสาร ถึงบ้านนายณัฐสิทธิ์ ไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089194968)10 ส.ค. 2566472,387.54
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 สายเพื่อการเกษตรนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089015807)3 ส.ค. 2566441,900.00
จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยแม่สาย บ้านดอนทัน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ บริเวณหลังบ้านนายสุวิทย์ หอมแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089012354)3 ส.ค. 2566270,607.97
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน ถึงสามแยกร้านค้านางศรีพรรณ สุรจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069392463)22 มิ.ย. 2566502,587.18
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสุพิน ประสานจิตร ถึงสะพานข้ามแม่น้ำยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069206860)13 มิ.ย. 2566462,586.03
จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสุนา อินตะวงศ์ ถึงบ้านนายธันวา วาสลัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069205103)13 มิ.ย. 2566343,800.99
ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR STREET LIGHT-LED แบบ ALL IN ONE ขนาด 100 w จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059540818)31 พ.ค. 2566430,100.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้านนายชอน สุรจิต ถึงบ้านนางแสงเดือน สระทองพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049001418)5 เม.ย. 256691,957.16
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้าน ร.ต.ท.กำจัด นุ่มนวล ถึงบ้านนายสงวน แช่มชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049001481)5 เม.ย. 2566133,055.05
ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR STREET LIGHT-LED แบบ ALL IN ONE ขนาด 50 W จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037521833)27 มี.ค. 2566430,100.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 สายเพื่อการเกษตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037045295)2 มี.ค. 2566205,754.23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-004 สามแยก ทล.101 เลียบชลประทาน ซ.29 ช่วงบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2 – เขตติดต่อตำบลบ้านกาศ กว้าง 6 เมตร ยาว 2490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14940 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117318510)26 ธ.ค. 25656,404,372.21
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-004 สามแยก ทล.101 เลียบชลประทาน ซ.29 ช่วงบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2 – เขตติดต่อตำบลบ้านกาศ กว้าง 6 เมตร ยาว 2490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14940 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117318510)17 พ.ย. 25656,404,372.21
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107273636)25 ต.ค. 2565156,000.00
จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107009445)3 ต.ค. 2565480,000.00
จ้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 – บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบริเวณซุ้มป้ายหมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 ถึง บริเวณหน้าประปาหมู่บ้านบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097713210)28 ก.ย. 2565493,600.00
จ้างเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายแยกทางหลวง 101-หมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-001 ช่วง กม.1+620 ถึง กม.1+960 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097472403)19 ก.ย. 2565494,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 จากบ้านนางศศิภา เรือนคำ ถึงลำเหมืองสาธารณะ ขนาดปากกว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ยาว 51.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x0.80 เมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097191909)8 ก.ย. 2565120,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายการเกษตรนากลาง จากที่นานายทอง ลาดเจริญ ถึงที่นานางสมร พวงมณี หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097165360)7 ก.ย. 2565486,244.78
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.พร้อมงานเทพื้นคอนกรีต บริเวณไหล่ทางถนนการเกษตรบ้านแม่สาย หมู่ที่ 10 กำแพงกันดินสูง 0.70 เมตร ยาว 297.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.80 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097154888)7 ก.ย. 2565421,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสังวาล สีนาราช ถึงบ้านนายวินัย ทาประเสริฐ ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097162729)7 ก.ย. 2565107,300.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสุวรรณา แสนใจยา ถึงบ้านนางจ๋า ดวงตาคำ ขนาดปากกว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ยาว 65.00 เมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097156544)7 ก.ย. 2565165,800.00
จ้างเหมาโครงการเทลาน คสล.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หนา 0.12 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 319.85 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087562349)23 ส.ค. 2565140,541.74
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 11 จากที่ดินนายสงวนศักดิ์ ศรีธิยศ ถึงที่ดิน จ.ส.อ.สังวร จันทร์วิลัย ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 60.00 ม. หนา 0.15 ม. พรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.ร่องกาศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087520525)22 ส.ค. 2565132,099.10
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ร่องกาศ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087373434)16 ส.ค. 2565499,300.00
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางจราจร คสล. หมู่ที่ 2 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร และงานติดตั้งราวเหล็กกันตก บริเวณ BOX CULVERT ข้ามลำเหมืองสาธารณะบ้านร่องกาศ จำนวน 2 จุด ความสูง 0.90 เมตร ความยาวรวม 22.30 เมตร ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087136167)5 ส.ค 2565120,000.00
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077475729)26 ก.ค. 2565165,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า0.35 เมตร ความยาว 55.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80×0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ และงานวางท่อขนาด 0.30 เมตร ความยาว 6.00 เมตร เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายจำรัส แจ่มแจ้ง ถึงบริเวณทางแยกบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ต.ร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077034534)4 ก.ค. 2565138,000.00 
จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสืบพงศ์ หลวงเวชถึงที่นานายจ่าม มุดเจริญ กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 220 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077034220)4 ก.ค. 2565486,387.27
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057448608)27 พ.ค. 2565243,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตกจากบ้านนายจันทร์ อินพันธ์ ถึงบ้้านนางเป็ง ฉลอม หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.50 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057373484)24 พ.ค. 2565198,873.61
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนายอาคม จันทร์ที ถึงที่ดินนายพิษณุ กล้วยทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057162795)11 พ.ค. 2565461,433.98
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายสมควร พงษ์พุฒิ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร บ้านตอนิมตร หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057159205)11 พ.ค. 2565164,458.60
จ้างปรับปรุงอาคารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047083803)07 เม.ย. 2565111,900.00
ซื้อลูกรังสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลร่องกาศ จำนวน 1,840 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037404373)23 มี.ค. 65440,600.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายหลังป่าช้า จากท่อลอดเหลี่ยมห้วยแม่สาย ถึงที่นานายสมควร พงศ์พุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027160466)09 ก.พ. 65250,000.00
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107036064)05 ต.ค. 64480,000.00
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล. สายป่าช้าร่องกาศ หมู่ที่ 3 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097632868) 22 ก.ย. 64489,326.11
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล.สายนากลาง หมู่ที่2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097631297) 22 ก.ย. 64 498,482.10
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล.สายร่องแวง หมู่ที่ 1 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097622402)22 ก.ย. 64489,326.11
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.8 ถนนสายการเกษตรร่องแวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097584487)21 ก.ย. 64 493,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ถนนสายเพื่อการเกษตรนากลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097178459) 07 ก.ย. 64 300,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนางเสาร์แก้ว ใจบาน ถึง ที่ดินนางวัชรบูล พรหมพิทยรัตน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097172087)07 ก.ย. 64170,000.00
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝังกลบ เดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087639350) 30 ส.ค. 64 113,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ถนนสายเพื่อการเกษตรร่องแวง ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 3.50 เมตร หนา0.15 เมตร. ยาว 57.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 199.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087636880) 30 ส.ค. 64300,239.30
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม ถึงที่นานายขจร สอนทิ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 183.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 915.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077519613)02 ส.ค. 64498,600.00
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์ SOLAR CELL-LED บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ภายในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จำนวน 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077536780)30 ก.ค. 64484,600.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายการเกษตรจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นานายสมควร หยดย้อย บ้านดอนทัน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 198.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037298759)16 มี.ค. 64498,700.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณที่นานายหวัน กาวีวน ถึง ที่นานายวิรัตน์ เรือนคำ ผิวทางกว้าง4.00เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037199661)10 มี.ค. 64484,700.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นานายสมควร หยดย้อย หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037166995)09 มี.ค. 64222,200.00
จ้างปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-003 สายเลียบชลประทาน ซอย 29 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037143335)08 มี.ค. 64490,000.00
จ้างก่อสร้างพนังกันดิน คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ ผนังคอนกรีตหนา 0.15 เมตร สูงรวมฐาน 2.50 เมตร ความยาว 55.00 เมตร จากบริเวณข้างบ้านนางเสาร์ เมี้ยนเสาร์ ไปเชื่อมต่อกับฝายกั้นน้ำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127149400)09 ธ.ค. 63164,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 68.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร จากที่ดินนายมี นุ่มนวล ไปเชื่อมกับทางสาธารณะข้างบ้านนายวิโรจน์ ทอดเสียง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127151397)09 ธ.ค. 63134,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอดิศร วุฒินุช ถึงท่อระบายน้ำเดิม ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 66.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.0.30 เมตร จำนวน 9 ท่อน และบ่อพัก ขนาด 0.80 x0.80 ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127155519)09 ธ.ค. 63147,800.00
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากตรงข้ามที่นานางเภา ฝึกหัดถึงลำเหมืองร่องเตาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 112 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80×0.80×1.00 ม.จำนวน 11 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107210040)19 ต.ค. 63245,900.00
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107067345)06 ต.ค. 63480,000.00
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำและสี ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ก.ย. 63120,000.00
จ้างก่อสร้างถนนการเกษตรสายเลียบลำห้วยร่องข้าวดอ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ ชนิดผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63498,000.00
จ้างอสร้างถนนการเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลร่องกาศ ชนิดผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63498,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง 3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ก.ย. 63132,900.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาทีจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 63180,000.00
จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณจุดเสี่ยงตามทางแยกทางร่วมภายในพื้นที่ตำบลร่องกาศ เป็นกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว เสาขนาด 2 นิ้ว และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 63106,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 จากบริเวณบ้านนายสงวน เสนาหวาน ถึงรางระบายน้ำเดิม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 48.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80×0.80×0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 6398,900.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากข้างบ้านนายยอร์น ศรีใจวงศ์ ถึงถนนเลียบคลองชลประทานซอย 29 ขวา กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 297.50 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 63151,200.00
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (หลังเดิม) ตามแบบอบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ส.ค. 63476,000.00
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 292.90 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 ส.ค. 63121,000.00
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 ส.ค. 63207,200.00
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายมังกร แก้วพรมถึงที่ดินนายเจต แก้วพรม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ก.ค. 63228,800.00
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มิ.ย. 63854,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้านนางเพี่ยม ยวงแก้ว ถึงบริเวณหน้าบ้านนางน้อย อุตส่าห์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 72.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 63141,800.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 จากบริเวณรางระบายน้ำเดิม ถึงบริเวณบ้านทุ่งตะวัน ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ยาว 40.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิ.ย. 63246,800.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนายบุญธรรม ไชยวุฒิ ถึงบ้าน นายศักดา พรมอ่วม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 96.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย.63196,700.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 จากตรงข้ามบ้านนางจารุณี คุณาคำ ถึงท่อระบายน้ำทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 x0.80×0.60 เมตร 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย.63205,700.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 6398,600.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 63111,600.00
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนายประนอม บุญถนอม ถึงบ้านนายปริญญา แก้วมา ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 58.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 63118,800.00
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางเผดิมศรี จันทร์ศรี ถึงบ้านนางละเอียด เจริญรุ่งรัตน์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 6398,500.00
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณที่ดินนายสมบาน พงษ์พุฒิ ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 69.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พ.ค. 63135,700.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสายันต์ สุรวงศ์ ถึงบ้านนางกิ่งทอง พิทักษ์กว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 116.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 63247,100.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้าน รท. วีระ แปลงสาร ถึงบ้าน รท. สนิท กุณีปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 56.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 63110,300.00
จ้างก่่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณหลังที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน(ลำเหมืองร่องกาศ) ยาว 28.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พ.ค. 63160,200.00
จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในอาคารหอประชุม อบต.ร่องกาศ รายละเอียดตาม อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เม.ย. 63130,600.00
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงกล้องวงจรปิด โดยการเปลี่ยนกล้องวงจรปิด จำนวน 6 ตัวและปรับปรุงระบบตามที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เม.ย. 63200,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนางทองหว่าน ฝึกหัด ถึงที่นานางภา ฝึกหัด ปากกว้าง 0.20 เเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 108.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 63219,500.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็กจากบ้านนายบรรเจิด กุดนาน้อย ถึงบ้านนนายกล้าหาญ สุรวงศ์ ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มี.ค. 63142,900.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายลำห้วยร่องแวง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.50 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63113,800.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายห้วยร่องแวง กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 63437,800.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายเพื่อการเกษตรจากบ้านนายสมควร กาศสกุลถึงที่นานายปัน จำรูญ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 871.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มี.ค. 63433,500.00
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง ุ6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มี.ค. 63341,400.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 จากที่ดินนายพวม กองหาญ ถึงบ้านนางพิมพ์ชนกนิยม กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 124.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มี.ค. 63248,500.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 จากบ้านนายศิริวัฒน์ วงศ์สกุลถึงนานายพิทักษ์ พริบไหว กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ก.พ. 63385,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางเปล่งศรี แสนใจยา ถึงบ้านนายพีรกร ประเทศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลีกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 137.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63279,100.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางจ๋า ดวงตาดำ ถึงบ้านนายแกะเมืองคุ้ม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลีกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 74.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63150,300.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 จากที่นานางยุพิน บริสุทธิ์ ถึงที่นานางหน้อย สุขทรัพย์ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63385,300.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนางวรรณี คุดเนตร ถึงบ้านนางบุญยก เวียงนิล กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 63114,900.00
จ้างปรับปรุงและแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตามรายละเอียดและปริมาณที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 63120,535.00
จ้างปรับปรุงและแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 ตามรายละเอียดและปริมาณงานที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 63119,845.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนางอังคณา สายน้ำเย็น ถึงบ้าน
นายสุนทร สุขทรัพย์กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 จากบริเวณถนนคอนกรีตเดิม ถึงที่นานางยุพิน บริสุทธิ์
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากบริเวณที่นานางเพี่ยม ยวงแก้ว ถึงบริเวณที่นานายพิณ คชสาร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
จากที่สาธารณะศาลาอเนกประสงค์ ถึงที่นานางสาวสมมิตร เชื้อชาญ ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 62)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร จากทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข
พร.ถ. 68-005 ถึงบ้านนายตง ภาชี ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 62) 
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร บริเวณที่นานางเพี่ยม ยวงแก้ว
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจฃ (25 พ.ย. 62) 
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร จากที่นานายประจักษ์ ฤกษ์งาม
ถึงที่นานางวราวร นุชจ้อย ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ย. 62) 
จ้างเหมาบริหารกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 62) 
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
จากที่สาธารณะศาลาอเนกประสงค์ ถึงที่นานางสาวสมมิตร เชื้อชาญ ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 62) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตอนิมิต หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,630.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ย. 62) 
จ้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมนึก นุ่มนวล ถึงลำเหมืองร่องกาศ ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 71.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน
และบ่อพัก 80x80x60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเสถียร ฉลอม ถึงลำน้ำแม่สายปากกว้าง 0.20 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางยมลักษณ์ พินิจอักษร ถึงลำเหมืองร่องกาศปากกว้าง 0.20 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 84.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 62)
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านร่องกาศ
หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตอนิมิต หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,630.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (26 ส.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมนึก นุ่มนวล ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20
เมตร ยาว 66.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน
และบ่อพักขนาด 0.80×0.80×0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ุ6 จากบ้านนายมนตรี อุตรศรี ถึงที่ดินนางเภา ฝึกหัด ปากกว้าง 0.20
เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางศรีนวล เรือนคำ ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง
0.20 เมตร ยาว 66.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 62)
จ้างปรับปรุงและเสริมผิวจราจรด้วย ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 ทางเข้า รพ.สต. บ้านปงพร้าว 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 – 4.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบ 
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 62)
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนางเสาร์แก้ว ใจบาน ถึงที่สาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน
วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80×0.80×1.00 เมตร
จำนวน 7 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ทีี่ 7 จากบ้านนางแสงอรุณ พันธุ์มณี ถึงลำน้ำแม่สาย ปากกว้าง 0.20 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว ุ60.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 62)
จ้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 
ตารางเมตร จากบ้านนายทวน กองสอน ถึงบ้านนางจ๋า ดวงตาดำ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(2 ส.ค. 62)
จ้างซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 62) 
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนายวินัย ยิ้มแย้ม ถึงลำเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 122.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80×0.80×0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายคำมูล ฝึกหัด ถึงบ้านนายเกตุ สุระวงศ์ปากกว้าง 0.20 เมตร 
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 58.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร จำนวน 6 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 62)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากที่นานางสุรินทร์ ทะลือ ถึงที่นานายพิน คชสาร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ 
ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 พ.ค. 62)
จ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 62)
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำโดยเสริมผนังกันดินทลาย บริเวณลำเหมืองร่องเตา บ้านปงพร้าว หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด 
ดังนี้ 1) ยาว 16.80 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร 2) ยาว 10.80 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร 
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 62)
ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเชื่อมระหว่างตำบล ด้วย Asphaltic Concrete 
สายทางบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ ถึงบ้านค่างาม หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมูล ผิวทางกว้าง 4 เมตร 
ยาวรวม 2,110 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,440 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ค. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ด้วย Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พร.ถ. 68-007 สายเลียบคลองชลประทานซอยซ้าย 29 ขวา จากแยกทางหลวง 101 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ 
จำนวน 2 ช่วง กว้าง 3-6 เมตร ยาวรวม 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ค.62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ปากกว้าง 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
จากบ้านนางทองหว่าน กาวีวน ถึงบ้านนายนคร เรือนคำ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 62)
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1781 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเสนาะ เรือนคำ ถึงบ้านนายสัญญา เรือนคำ ปากกว้าง 0.20 ม. 
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 65.00 ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 4 ท่อน และบ่อพัก
ขนาด 
0.80×0.80×0.60 ม. จำนวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางป้อ ประดับ ถึงบ้านนางละเอียด เจริญรุ่งรัตน์ ปากกว้าง
0.20 เมตร 
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 62)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านางปราเนตร พงษ์พุฒิ ถึงบ้านนางศรีเวียง แก้วธรรมมานุกูล 
ปากกว้าง 0.20 ม. 
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 57.00 ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
จำนวน 5 ท่อน และบ่อพักขนาด 
0.80×0.80×0.60 ม. จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(8 ก.พ. 62)
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้านของนายชุมพล เจริญจิต ถึงถนนเจริญจิตพัฒนากว้าง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
ยาว 116.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 464.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด
0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน 
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) (17 ม.ค. 62)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 4 
ตำบลร่องกาศ อำเภออสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 62)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 จากบ้านนายบุญยก เวียงนิล ถึงบ้านนายเสน่ห์ แก่นจันทร์กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 66.00 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 60 ท่อน
พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80×0.80×0.60 ม. จำนวน 5 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (7 ม.ค. 62)
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 61) 
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000
ตารางเมตร 
จากข้างป่าช้าปงพร้าว ถึงถนนเลียบร่องเตา ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 61)
จ้างทำพร้อมติดตั้งประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมแบบสวิงคู่ อาคารห้องประชุม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารโรงเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูง 2.00 เมตร
หนา 0.175 เมตร ยาว 60.00 เมตร บริเวณข้างที่ดินนางสว่าง เกี๋ยงคำ หมู่ที่ 5
(12 มิ.ย. 61)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ความกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 13.00 ม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย 455.00 ตร.ม. เริ่มจากบริเวณบ้านนางบุหงา วงศ์จันทร์
ถึงทางแยกบริเวณที่นา นานแทน  นุ่มนวล ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาจง

(7 พ.ค. 61)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม.
ความยาว 68.00 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตขนาด 0.80×0.80 ม. ลึกไม่น้อยกว่า
0.60 ม.จำนวน 1 บ่อ
 และงานท่อกลมคอนกรีตขนาดศก. 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน
จากบ้านนายศักดา พรมอ่วม ถึงบ้านนางพงศ์ทิภา สังคธนานน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(28 เม.ย. 61)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง
0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 126.00 ม.
จากที่ดินนางจันทร์ดี ฝึกหัด ถึงลำเหมืองสาธารณะ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 30 เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.20 ม.
ลึกไ่ม่น้อยกว่า 0.40 ม. ยาว 90.00 ม. จากปากซอย 6
ตอนิมิตร ถึงลำเหมืองสาธารณะ ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 30 เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนางมณี
วงศ์แก้ว ถึงบ้านนายเชาวลิต ผาทอง ขนาดกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 113.00 ม. พร้อมบ่อพัก
คอนกรีต จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15 มี.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นางกิ่งทอง อวนวัง ถึงบ้านนางดวงชีวัน พุศิริ ขนาด
ปากกว้าง0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม.
ยาว 50.00 ม. พร้อมวา
ท่อ คสล. ขนาด 0.30 ม.
จำนวน 8 ท่อน และบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ 
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มี.ค. 2561 
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 69.00 ม. จากบ้านนางอำพิน 
กลิ่นเนียม ถึงบ้านนางสุชาดา พงศ์พุฒิ ตามแบบ 
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 18 มี.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.20
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
 ยาว 123.00 เมตร
จากบ้านนายสม เทียนทอง ถึงบ่อพักเดิม ตามแบบ
อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.พ. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 70.00 ม. พร้อมบ่อพัก
จำนวน 1 บ่อ และงานวางท่อกลมคอนกรีต 6 ท่อน
จากบ้านนางไสว ใจทิพย์ ถึงบ้านนางอำพร ศรีประเสริฐ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.พ. 2561
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดจ้างโครงการซ่อม
สร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
พร.ถ.68-005 สายบ้านดอนทัน หมู่ที่ 7 ถึงรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พร.ถ. 68-010 บ้างปงพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลร่องกาศ,
กว้าง 4 เมตร ยาว 3,920 เมตร หนา 0.04 เมตร
ตามแบบ อบต.
  14 ก.พ. 2561
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 42.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 252.00 เมตร บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วน
ตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4
 9 ก.พ. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพังบริเวณตลิ่งลำห้วยแม่สายหลังฌาปนสถานบ้านตอ
นิมิตร หมู่ 8 
 15 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
(เรียงหินยาแนว) บริเวณลำห้วยแม่สายเลียบถนนทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 3  12 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (โทกโก๊ะโก๋)บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3  22 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนสายการเกษตร บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3  22 ธ.ค. 2560
แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คิก
คอนกรีต หมู่ที่ 7 ยื่นเอกสารประกวดราคา ได้ที่งานพัสดุ
กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30-16.30 น.
 22 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปงพร้าว  จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 6 29 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาว 133 เมตร
พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 2 บ่อ
และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จำนวน 12 ท่อน จากบ้านนางส่อง ศรีใจวงศ์ ถึง
บ้านนางนวด  แจ่มแจ้ง  หมู่ที่ 1
 27 ม.ค. 2560
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
ความยาวรวม 900 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
4,500 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.30 เมตร
จำนวน 4 จุด สายทางบ้าานดอนทันหมู่ที่ 7 ถึงบ้านปงพร้าว
หมู่ที่ 6 ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการดำเนินการกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีฝังกลบในพื้นที่ตำบลร่องกาศ
หมู่ที่ 1-11 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และปากทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง
สำหรับซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสายการเกษตร ในพื้นที่
ตำบลร่องกาศ 
29 พ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 8 21 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 6 21 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างโรคจอดรถเก็บขยะ และรถดับเพลิง21 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 21 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 21 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  29 มิ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 1 พ.ค. 2560 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการติตั้งราวกันตก จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 1 พ.ค. 2560 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นน้ำแม่สาย หมู่ที่ 3    1 พ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายน้ำล้นน้ำแม่สาย บ้านร่องกาศ 
หมู่ที่ 3 
 21 เม.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 4  21 เม.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล
ร่องกาศ หมู่ที่ 4 
 30 มี.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสมเกียรติ ดวงตาดำ ถึง
บ้านนางทองดี  พวงมณี 
 
 20 มี.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 จากบ้าน ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ขันเพ็ชร 
ถึงบ้านนายชูชาติ  เหรา  
 
20 มี.ค. 2560 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 จากบ้านนางหงษ์  ประสานจิต 
ถึง ศพด.ร่องกาศใต้ 
 20 มี.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1  30 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 (30 ธ.ค. 59)30 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 3 ทางหลวงท้องถิ่น 
 30 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังบริเวณลำเหมืองร่องกาศ หมู่ที่ 430 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำเหมืองร่องกาศ หมู่ที่ 5 30 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 6,7,10 สายทางหลวงท้องถิ่น 
30 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นางวิไลวรรณ อุตส่าห์ ถึงหน้าบ้านนางนิ่มนวล  นิรันดร์ 
30 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นายอาทิตย์ เสนากูล ถึงบ้านนายอานนท์ สุขทรัพย์ 
30 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 จากบ้าน
นายปุ่น เวียงเงิน ถึงลำเหมืองร่องกาศ 
30 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 จากบ้าน
นายแก้ว ขาวสะอาด ถึงบ้านนายเพ็ญ ปัญญาเพชร  
30 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
ระบบประหาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
 หมู่ที่ 7
บ้านดอนทัน ตำบลร่องกาศ 
20 ธ.ค. 2559 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1024 พ.ย. 2559
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 
24 พ.ย. 2559
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์ 
(e-Auction) หมู่ที่ 7
24 พ.ย. 2559
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16 พ.ย. 2559
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 
16 พ.ย. 2559
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2
  
16 พ.ย. 2559
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4
16 พ.ย. 2559
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8
 
16 พ.ย. 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร จากบ้านนายสุวรรณ เหล่ากาวี ถึงที่ดิน
นางประกาย นันทวิเชียร  บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3
26 ต.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
28 เม.ย. 2559
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล
ร่องกาศ ตามแบบ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเข็ม) 
8 ก.พ. 2559
ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ 18 ธ.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การ
จัดโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ 
5 พ.ย. 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) 
13 ต.ค. 2558
ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 13 ต.ค. 2558
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (12 ต.ค. 58)12 ต.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 
2 ก.ย. 2558
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 
5 ส.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิค
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 
10 ก.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 7 ก.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 16.00 เมตร  ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 
ยาว 9.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.25 ตารางเมตร จากบ้านนางน้อย ปัญญา 
ถึงบ้านนายยอดชาย อินใจ ตามแบบ อบต.กำหนด 
6 พ.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 13.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39 ตารางเมตร จากบ้านนายประสิทธฺ์ เกี๋ยงคำ 
ถึงบ้านนายสมบูรณ์ เวียงนาค ตามแบบ อบต.กำหนด 
6 พ.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.80 ตารางเมตร จากบ้านนายชุม ธรรมทัก
ถึงบ้านนางบุหงา วงศ์จันทร ตามแบบ อบต.กำหนด 
6 พ.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 8.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 32 เมตร 
หรือมี พ.ท. ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม. จากบ้านนายสะอาด ถนอม ถึงบ้านนายวิรัตน์  เสนากูล
ตามแบบ อบต.กำหนด 
6 พ.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1 กว้าง 2.40 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 35.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 18 เมตร 
 
หรือมี พ.ท. ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม. จากบ้านนายสมศักดิ์ ผิวอ่อน ถึงบ้านนางจันทร ธรรมรักษา
ตามแบบ อบต. กำหนด 
6 พ.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ขนาด ความกว้าง 0.20 เมตร 
ความลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาว 100.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง 0.80 เมตร
 
ลึก 0.60 เมตร จำนวน 2 บ่อ จากบ้านนายเจริญ ขัยวรรณธรรม ถึงบ้านนายเสนาะ  เรือนคำ 
ตามแบบ อบต.กำหนด 
6 พ.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ขนาดความกว้าง 0.20 เมตร 
ความลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาว 40.00 เมตร พร้อมปรับระดับท้องรางระบายน้ำ
 
กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 11.50 เมตร จากบ้านนายวิสุทธิ์  อุตสาห์ ถึงบ้าน 
นายประกิจ อุตสาห์ ตามแบบ อบต.กำหนด 
 6 พ.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 147.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร จากทางหลวงหมายเลข
101 
ถึงสวนนายเป็ง แก้วประเสริฐ ตามแบบ อบต. กำหนด 
6 พ.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายแดน ศรีใจวงศ์ 
ถึงลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 8 
31 มี.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพนมพันธ์ พริบไหว ถึง
บ้านนายเชาวลิต ดวงตาดำ หมู่ที่ 3 
31 มี.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสารภี พูลสวัสดิ์ ถึงบ้าน
นายสมคิด ฝึกหัด หมู่ที่ 6 
31 มี.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายณรงค์  มโนรส ถึงบ้าน
นายเชาวลิต ผาทอง หมู่ที่ 6 
31 มี.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (31 มี.ค. 58)31 มี.ค.  2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณ ที่ทำการ อบต.ร่องกาศ31 มี.ค. 2558

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *