องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น โดยผู้รับบริการและประชาชน สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางไลน์(Google Form) ทางเว็ปไซต์ของสำนักงานท้องถิ่น (https://www.local.moi.go.th) หรือ ช่องทาง QR Code ได้ที่

Read more