องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตราการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

Read more

ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบทุนทรัพย์และอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน”

Read more