ผู้เขียน: rongkat

พิธีมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับ คณะครู, บุคลากรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ