ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบที่นอน เครื่องนุ่งห่มเครื่องอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่ตำบลร่องกาศ

Read more