เดือน: มกราคม 2024

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย อายุ ๒ ปี เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และ รับสมัครเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – อนุบาลปีที่ ๓ ของโรงเรียนอนุบาลในกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลร่องกาศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ และมีความจำเป็นต้องใช้รถพยาบาลฉุกเฉินในการแพทย์ฯล และ รับขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ 4 และ 6