เรื่องวันที่ประกาศราคากลาง(บาท)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66099003008)1 ก.ย. 25661,220,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-004 สามแยก ทล.101 เลียบชลประทาน ซ.29 ช่วงบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2 – เขตติดต่อตำบลบ้านกาศ กว้าง 6 เมตร ยาว 2490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14940 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26 ธ.ค. 25656,404,372.21
จ้างปรับปรุงอาคารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047083803)07 เม.ย. 2565111,900.00
ซื้อลูกรังสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลร่องกาศ จำนวน 1,840 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037404373)23 มี.ค. 65440,600.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายหลังป่าช้า จากท่อลอดเหลี่ยมห้วยแม่สาย ถึงที่นานายสมควร พงศ์พุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027160466)09 ก.พ. 65250,000.00
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล. สายป่าช้าร่องกาศ หมู่ที่ 3 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097632868) 22 ก.ย. 64 489,326.11
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล.สายนากลาง หมู่ที่2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097631297) 22 ก.ย. 64 498,482.10
จ้างก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล.สายร่องแวง หมู่ที่ 1 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097622402)22 ก.ย. 64489,326.11
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.8 ถนนสายการเกษตรร่องแวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097584487)21 ก.ย. 64493,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ถนนสายเพื่อการเกษตรนากลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097178459) 07 ก.ย. 64 300,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนางเสาร์แก้ว ใจบาน ถึง ที่ดินนางวัชรบูล พรหมพิทยรัตน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097172087)07 ก.ย. 64170,000.00
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝังกลบ เดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087639350)30 ส.ค. 64113,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ถนนสายเพื่อการเกษตรร่องแวง ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 3.50 เมตร หนา0.15 เมตร. ยาว 57.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 199.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087636880)30 ส.ค. 64300,239.30
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม ถึงที่นานายขจร สอนทิ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 183.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 915.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077519613)03 ส.ค. 64498,600.00
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์ SOLAR CELL-LED บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ภายในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จำนวน 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077536780)30 ก.ค. 64484,600.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายการเกษตรจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นานายสมควร หยดย้อย บ้านดอนทัน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 198.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037298759)16 มี.ค. 64498,700.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณที่นานายหวัน กาวีวน ถึง ที่นานายวิรัตน์ เรือนคำ ผิวทางกว้าง4.00เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037199661)10 มี.ค. 64484,700.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นานายสมควร หยดย้อย หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037166995)09 มี.ค. 64222,200.00
จ้างปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-003 สายเลียบชลประทาน ซอย 29 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037143335)08 มี.ค. 64490,000.00
จ้างก่อสร้างพนังกันดิน คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ ผนังคอนกรีตหนา 0.15 เมตร สูงรวมฐาน 2.50 เมตร ความยาว 55.00 เมตร จากบริเวณข้างบ้านนางเสาร์ เมี้ยนเสาร์ ไปเชื่อมต่อกับฝายกั้นน้ำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127149400)09 ธ.ค. 63164,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 68.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร จากที่ดินนายมี นุ่มนวล ไปเชื่อมกับทางสาธารณะข้างบ้านนายวิโรจน์ ทอดเสียง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127151397)09 ธ.ค. 63134,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอดิศร วุฒินุช ถึงท่อระบายน้ำเดิม ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 66.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.0.30 เมตร จำนวน 9 ท่อน และบ่อพัก ขนาด 0.80 x0.80 ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127155519)09 ธ.ค. 63147,800.00
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากตรงข้ามที่นานางเภา ฝึกหัดถึงลำเหมืองร่องเตาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 112 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80×0.80×1.00 ม.จำนวน 11 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107210040)19 ต.ค. 63246,200.00
จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณจุดเสี่ยงตามทางแยกทางร่วมภายในพื้นที่ตำบลร่องกาศ เป็นกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว เสาขนาด 2 นิ้ว และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 63106,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 จากบริเวณบ้านนายสงวน เสนาหวาน ถึงรางระบายน้ำเดิม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 48.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80×0.80×0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ส.ค. 6398,900.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากข้างบ้านนายยอร์น ศรีใจวงศ์ ถึงถนนเลียบคลองชลประทานซอย 29 ขวา กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 297.50 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 63151,200.00
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (หลังเดิม) ตามแบบอบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ส.ค. 63476,000.00
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 292.90 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 ส.ค. 63121,000.00
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 ส.ค. 63207,200.00
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายมังกร แก้วพรมถึงที่ดินนายเจต แก้วพรม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ก.ค. 63228,800.00
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มิ.ย. 63854,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 6398,600.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 63111,600.00
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนายประนอม บุญถนอม ถึงบ้านนายปริญญา แก้วมา ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 58.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 63118,800.00
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางเผดิมศรี จันทร์ศรี ถึงบ้านนางละเอียด เจริญรุ่งรัตน์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 6398,500.00
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณที่ดินนายสมบาน พงษ์พุฒิ ถึงลำเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 69.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พ.ค. 63135,700.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสายันต์ สุรวงศ์ ถึงบ้านนางกิ่งทอง พิทักษ์กว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 116.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 63247,100.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้าน รท. วีระ แปลงสาร ถึงบ้าน รท. สนิท กุณีปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 56.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 63110,300.00
จ้างก่่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณหลังที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน(ลำเหมืองร่องกาศ) ยาว 28.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พ.ค. 63160,200.00
จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในอาคารหอประชุม อบต.ร่องกาศ รายละเอียดตาม อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เม.ย. 63130,600.00
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงกล้องวงจรปิด โดยการเปลี่ยนกล้องวงจรปิด จำนวน 6 ตัวและปรับปรุงระบบตามที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เม.ย. 63200,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนางทองหว่าน ฝึกหัด ถึงที่นานางภา ฝึกหัด ปากกว้าง 0.20 เเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 108.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 63219,500.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็กจากบ้านนายบรรเจิด กุดนาน้อย ถึงบ้านนนายกล้าหาญ สุรวงศ์ ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มี.ค. 63142,900.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายลำห้วยร่องแวง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.50 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63113,800.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายห้วยร่องแวง กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 63437,800.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายเพื่อการเกษตรจากบ้านนายสมควร กาศสกุลถึงที่นานายปัน จำรูญ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 871.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มี.ค. 63433,500.00
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง ุ6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มี.ค. 63341,400.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 จากที่ดินนายพวม กองหาญ ถึงบ้านนางพิมพ์ชนกนิยม กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 124.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มี.ค. 63248,500.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 จากบ้านนายศิริวัฒน์ วงศ์สกุลถึงนานายพิทักษ์ พริบไหว กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ก.พ. 63385,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางเปล่งศรี แสนใจยา ถึงบ้านนายพีรกร ประเทศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลีกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 137.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63279,100.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางจ๋า ดวงตาดำ ถึงบ้านนายแกะเมืองคุ้ม ปากกว้าง 0.20 เมตร ลีกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 74.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63150,300.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 จากที่นานางยุพิน บริสุทธิ์ ถึงที่นานางหน้อย สุขทรัพย์ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63385,300.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนางวรรณี คุดเนตร ถึงบ้านนางบุญยก เวียงนิล กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 63114,900.00
จ้างปรับปรุงและแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตามรายละเอียดและปริมาณที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 63120,535.00
จ้างปรับปรุงและแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 1 ตามรายละเอียดและปริมาณงานที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 63119,845.00
รายการราคากลาง
จ้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมนึก นุ่มนวล ถึงลำเหมืองร่องกาศ
ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 71.00 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน และบ่อพัก 80x80x60
เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 62)
160,800.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเสถียร ฉลอม ถึงลำน้ำแม่สายปาก
กว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 62)
133,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางยมลักษณ์ พินิจอักษร ถึง
ลำเหมืองร่องกาศปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 84.00 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 62)
175,000.00
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตอนิมิต หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,630.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ส.ค. 62)
5,855,417.29
จ้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร จากบ้านนายทวน กองสอน ถึงบ้านนางจ๋า ดวงตาดำ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 62)
116,200.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากที่นานางสุรินทร์ ทะลือ ถึงที่นา
นายพิน คชสาร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
625.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 62)
304,600.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4
ตำบลร่องกาศ 
ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (31 พ.ค. 62)
 1,187,528.28
ราคากลาง จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำโดยเสริมผนังกันดินทลาย บริเวณลำเหมืองร่องเตา
บ้านปงพร้าว หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1) ยาว 16.80 เมตร หนา 0.20 เมตร
สูง 2.00 เมตร 2) ยาว 10.80 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 62)
190,400.00
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเชื่อมระหว่างตำบล ด้วย
Asphaltic Concrete สายทางบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ ถึงบ้านค่างาม หมู่ที่ 1
ตำบลดอนมูล ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,110 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 8,440 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ค. 62)
5,320,000.00
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ด้วย Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 68-007 สายเลียบคลองชลประทานซอยซ้าย 29 ขวา จากแยก
ทางหลวง 101 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ จำนวน 2 ช่วง กว้าง 3-6 เมตร ยาวรวม 1,200
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ค. 62)
 5,549,000.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ปากกว้าง 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.70 เมตร ยาว 80.00 เมตร จากบ้านนางทองหว่าน กาวีวน ถึงบ้านนายนคร เรือนคำ
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 62)
 495,400.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางป้อ ประดับ ถึงบ้าน
นางละเอียด เจริญรุ่งรัตน์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 90.00 เมตร
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 62)
188,200.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเสนาะ เรือนคำ ถึงบ้าน
นายสัญญา เรือนคำ ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 65.00 ม. พร้อม
วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 4 ท่อน และบ่อพักขนาด
0.80×0.80×0.60 ม. จำนวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(8 ก.พ. 62)
149,200.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านางปราเนตร พงษ์พุฒิ ถึง
บ้านนางศรีเวียง แก้วธรรมมานุกูล ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 57.00
ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน และบ่อพักขนาด
0.80×0.80×0.60 ม. จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(8 ก.พ. 62)
129,000.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้านของนายชุมพล เจริญจิต ถึงถนน
เจริญจิตพัฒนากว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 116.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
464.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 62)
239,100.00
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22.00 เมตร
ยาว 44.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภออสูงเม่น จังหวัดแพร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 62)
2,990,000.00
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ม.ค. 62)
6,205,100.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 จากบ้านนายบุญยก เวียงนิล ถึงบ้าน
นายเสน่ห์ แก่นจันทร์กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 66.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
264.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.80×0.80×0.60 ม. จำนวน 5 บ่อ ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(7 ม.ค. 62)
264,800.00
าคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร จากข้างป่าช้าปงพร้าว ถึงถนนเลียบร่องเตา
ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 61)
476,400.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร จากท่ี่นานายนพรัตน์ ฉลอม ถึงที่
นางเพี่ยม ยวงแก้ว ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 61)
476,400.00
ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากที่นานายหล่ำ ฉลอม ถึงที่นา
นายนพรัตน์ ฉลอม กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 61)
422,800.00

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *