คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
นายสมคิด ยอดสาร
แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

กระผมนายสมคิด  ยอดสาร ได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เลือกกระผมให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ  กระผมขอยืนยันถึงอุดมการณ์ในการทำงาน  ทางการเมือง ของกระผมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เพื่อผ่านไปยังพี่น้องประชาชนชาวตําบลร่องกาศ   ทุกท่าน ได้รับทราบทั่วกันว่ากระผมมีความพร้อมและความตั้งใจจริงที่จะทำงานเพื่อพัฒนาตำบลร่องกาศ โดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตําบลร่องกาศ นับเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะความต้องการของชาวบ้านคืองานที่เราต้องทำ

          ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ที่เคารพ กระผมนายสมคิด  ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ  ขออนุญาตแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งนี้ โดยได้จัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบลร่องกาศ เป็นเอกสารแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคแรก กำหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล              

                   เพื่อให้การบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ภายใต้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจของทุกส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศในวันนี้  ก็จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดไว้มีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

 ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     ๑.๑ ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

     ๑.๒ ดําเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา คูระบายน้ำและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง

     ๑.๓ ดำเนินการจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ  อย่างเหมาะสม

      ๑.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

      ๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ำโดยการขุดสระ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

      ๑.๖ จัดทําผังเมืองชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน  เป็นไปอย่างมีระบบ

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน  สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข

    ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตําบล เช่นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์

    ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนําระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้  ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

    ๒.๔ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภค มีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย

    ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น

    ๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดําเนินงานของ อสม. เพื่อขับเคลื่อนการทํางานด้านสุขภาพให้กับประชาชน

    ๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

    ๒.๘ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

    ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชน ประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้อง กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

    ๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

    ๓.๓ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุ  อย่างทั่วถึง สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม

    ๓.๔ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร

    ๓.๕ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ

    ๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

    ๓.๗ จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตําบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร

    ๓.๘ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกําลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จําเป็นอย่างต่อเนื่อง

    ๓.๙ สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกระดับ

๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

    ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ

    ๔.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

    ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กําหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์จัดทําแผนโครงการในการพัฒนาตําบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

    ๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

    ๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจสูงสุด

    ๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอํานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ

    ๔.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง

๕. นโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

    ๕.๒ ทำนุบํารุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตําบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

    ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ

    ๕.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข

๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ๖.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายอย่างเหมาะสม

    ๖.๒ รณรงค์ปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกําจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด

    ๖.๓ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะและดําเนินการสร้างระบบการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

    ๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม

    ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บําบัดฟื้นฟู รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ๖.๖ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม

ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ  ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตําบลร่องกาศ ด้านหลัก ๆ ทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ  มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการพัฒนาตำบลนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดําเนินการด้วยความมุ่งมั่น  วิริยะอุตสาหะ ตลอดระยะเวลา ๔ ปี ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศทุกท่านด้วยความเคารพ โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะและนําปัญหาข้อขัดข้องจาก พี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทําเพื่อตําบลร่องกาศ เราจะนําข้อชี้แนะและประเด็นปัญหาพร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาดําเนินการแก้ไข และจะพัฒนาจนสุดกําลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันสรรหาคำตอบ แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีหลากหลายในตําบล และพวกเราจะตั้งใจทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสําคัญร่วมกัน เพื่อนําพาไปสู่ความสําเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของตําบลร่องกาศ รวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กร ของเราต่อไป ขอบคุณครับ

 นายสมคิด  ยอดสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *