1. บริหารงานท้องถิ่น (ต้น – สูง)
 2. บริหารงานทั่วไป (ต้น – สูง)
 3. บริหารงานการคลัง (ต้น – สูง)
 4. บริหารงานช่าง (ต้น – สูง)
 5. บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น – สูง)
 6. บริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น – สูง)
 7. บริหารงานประปํา (ต้น – สูง)
 8. บริหารงานการศึกษา (ต้น – สูง)
 9. บริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น – สูง)
 10. นักบริหารงานการเกษตร (ต้น – สูง)
 11. นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ – ชำนาญการ)
 12. นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชียวชาญ)
 14. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 15. นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 16. นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 17. นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 18. นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 19. นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 20. นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 21. นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 22. นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 23. นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 24. นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 25. นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 26. นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 27. นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 28. นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 29. นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 30. นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 31. พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 32. นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 33. นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 34. แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 35. นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 36. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 37. นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 38. นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 39. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 40. นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 41. เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 42. ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 43. นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 44. นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 45. วิศวกรโยธา
 46. สถาปนิก
 47. นักผังเมือง
 48. วิศวกรเครื่องกล
 49. วิศวกรไฟฟ้า
 50. วิศวกรสุขาภิบาล
 51. นักจัดการงานช่าง
 52. นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 53. นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 54. นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 55. บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 56. นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 57. นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 58. นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 59. ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 60. นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 61. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ)
 62. จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 63. จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 64. จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 65. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 66. เจ้าพนักงานการคลัง
 67. เจ้าพนักงานพัสดุ
 68. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 69. จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 70. จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 71. จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 72. จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 73. จพง.สัตวบาล
 74. จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 75. จพง.วิทยาศาสตร์
 76. จพง.สาธารณสุขชุมชน
 77. พยาบาลเทคนิค
 78. จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
 79. จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 80. โภชนาการ
 81. จพง.รังสีการแพทย์
 82. จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
 83. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 84. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 85. สัตวแพทย์
 86. นายช่างโยธา
 87. นายช่างเขียนแบบ
 88. นายช่างสำรวจ
 89. นายช่างผังเมือง
 90. นายช่างเครื่องกล
 91. นายช่างไฟฟ้า
 92. เจ้าพนักงานประปา
 93. นายช่างศิลป์
 94. นายช่างภาพ
 95. จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 96. จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
 97. จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 98. จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 99. จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 100. เจ้าพนักงานทะเบียนแก้ไข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *