วิสัยทัศน์

“อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง สืบสานวัฒนธรรม”

พันธกิจ

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม และทางระบายน้ำ
 2. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รายได้ ของประชาชน
 4. ส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
 5. ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น
 6. จัดการ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้าง ชุมชนแข็งแรง
 8. การจัดการ บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า
 9. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
 10. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 11. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว
 12. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 13. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปา
 14. รักษาความสงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 15. สังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
 16. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *