คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร /คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 • ผลการพิจารณา มาตรา 9(1)
 • นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9(2)
  –  นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
  –  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9(3)
  –  แผนการดำเนินงาน
  –  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  –  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 • คู่มือ หรือคำสั่ง มาตรา 9(4)
  –  คู่มือบริการประชาชน
  –  คำสั่ง
 • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9(5)
 • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุน มาตรา 9(6)
  –  สัญญาจ้างเหมาะจัดเก็บมูลฝอย
 • มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย มาตรา 9(7)
  –  การดำเนินงานตามข้อสังการนายกรัฐมนตรี 
  –  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  –  สรุปมติ – ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุม คตช.
 • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
  –  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  –  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1)
  –  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  –  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  –  แผนจัดหาพัสดุ
  –  ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
  –  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  –  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  –  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
  –  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

เอกสารคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *