ถาม : วันเวลาในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
ตอบ : เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.  หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ถาม : สามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้ช่องทางใหนบ้าง?
ตอบ : โทรศัพท์/โทรสาร 054 542886 / 054 625267        แจ้งเหตุเตือนสาธารณภัย 054 626199  
เว็บไซต์: www.rongkat.go.th
อีเมล์: rongkat1@gmail.com
Line : rongkat1 / 0660913746
facebook: https://www.facebook.com/rongkat/
ถาม : การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ?
ตอบ : ผู้ที่มีสามารถขึ้นทะเบียนฯ ได้ ต้องมีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
ถาม :  เมื่อขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วจะได้รับเงินเมื่อใหร่?
ตอบ : ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป
ถาม : เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสวัสดิการเด็กแรกเกิด เด็กสามารถขึ้นทะเบียนได้ถึงกี่ปี
ตอบ : สามารถขึ้นทะเบียนได้จนถึง 6 ปี และปัจจุบันนี้สามารถขึ้นทะเบียนได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ทุกที่ ที่ท่านสะดวกค่ะ
ถาม : การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ตอบ : เอกสารที่ต้องเตรียมมีเอกสารดังนี้ครับ
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.รูปถ่ายหน้าร้าน
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 054542886-102 กองคลัง
ถาม : ขอทราบกำหนดการรับชำระภาษีต่างๆ ของ อบต.
ตอบ : ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี ได้ภายในเดือน  มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษีบำรุงท้องที่  ได้ภายในเดือน  มกราคม –  เมษายน ของทุกปี
ชำระภาษีป้าย ได้ภายในเดือน  มกราคม –  มีนาคม ของทุกปี
ถาม: ขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้องใช้เอกสารอะุไรบ้างครับ
ตอบ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีเอกสารดังนี้ครับ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาโฉนดที่ดิน
4. แบบแปลนอาคารที่จะสร้าง
หมายเหตุ*ข้อ 1 – 3 ใช้อย่างละ 2 ชุด ส่วนข้อ 4 ใช้ 5 ชุดนะครับ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 054542886-113 กองช่าง
ถาม :  สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ที่ไหน ?
ตอบ :  ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านทางช่องทางการติดต่อดังนี้
          – เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาร่องกาศ
          – เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาร่องกาศ
          – Line add : rongkat1 / 0660913746
          – ติดต่อได้ที่ สำนักปลัด ศูนย์ดำรงธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โทร : 054 542886 -101
ถาม : ขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ที่งานส่วนไหนและต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
ตอบ : ติดต่อได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โทร : 054 542886 -108
          – ใบคำร้อง (สามารถติดต่อรับได้ที่ศูนย์ One Stop Service งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
          – สำเนาใบแจ้งความ
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ถาม : หากต้องการนำบุตร-หลาน เข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศติดต่อได้ที่งานานส่วนไหนและต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
ตอบ : ติดต่อได้ที่ งานการศึกษา สำนักปลัด โทร : 054 542886 -117   โดยมีเอกสารดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– ตัวเด็ก
– สำเนาสูติบัตรของเด็ก(ใบเกิด) 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 4 ใบ (ถ่ายไม่เกิด 6 เดือน)
– สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา คนละ 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา คนละ 1 ฉบับ
โรงเรียนอนุบาล
– สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
– สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดของนักเรียน 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
– สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา คนละ 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา คนละ 1 ฉบับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *