การศึกษา

 1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

– โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ (ศรีวิทยาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
– โรงเรียนร่องกาศใต้ (รัฐราษฎร์บูรณะ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
– โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
– โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน (ค าแวงประชาอุทิศ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
– โรงเรียนบ้านปงพร้าว (ประชารัฐวิทยา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

2. โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง

– โรงเรียนวัดตอนิมิตร (สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

3. โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

– วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ( อบต.ใหม่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

5. ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง

6. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 11 แห่ง

สาธารณสุข

 1. สถานพยาบาลของรัฐ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องกาศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงพร้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 2. สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
 3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 4. ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 5 อันดับกลุ่มโรค
  (1) โรคความดันโลหิตสูง
  (2) โรคเบาหวาน
  (3) โรคความผิดปกติอื่นๆ ของฟันและโครงสร้าง
  (4) โรคไตวาย
  (5) โรคการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลันอื่นๆ

   5 อันดับโรค
    (1) โรคความดันโลหิตสูง
    (2) โรคเบาหวาน
    (3) ทำแผลต่อเนื่อง
    (4) โรคความผิดปกติอื่นๆ ของฟันและโครงสร้าง
    (5) โรคไตวาย

อาชญากรรม

 1. จำนวนผู้เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากรถยนต์ จำนวน – คน
 2. ความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากมนุษย์ และจากธรรมชาติ จำนวน – บาท
 3. จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และประชาชน จำนวน – คดี
 4. จำนวนคดีเสียชีวิต ร่างกาย และเพศ จำนวน – คดี
 5. จำนวนอุบัติเหตุจากรถยนต์ จำนวน – ครั้ง

ยาเสพติด

พื้นที่ตำบลร่องกาศ การแพร่ระบาดยาเสพติด ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

การสังคมสงเคราะห์

 1. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน คน
  -แยกตามช่วงอายุ
     อายุ 60 ปี จำนวน คน
     อายุ 70 ปี จำนวน คน
     อายุ 80 ปี จำนวน คน
     อายุ 90 ปี จำนวน คน
 2. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ จำนวน คน
 3. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยเอดส์ จำนวน คน

การนับถือศาสนา

1) ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
2) วัด จำนวน 6 วัด ดังนี้
1. วัดนิวิฐศรัทธาราม(ร่องกาศ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
2. วัดพงพร้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
3. วัดดอนทัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
4. วัดตอนิมิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
5. วัดพุทธมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
6. วัดร่องกาศใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

ประเพณีและงานประจำปี

 1. ประเพณีไหว้พระพุทธมงคล วัดพระพุทธมงคล ช่วงออกพรรษาของทุกปี
 2. ประเพณีไหว้พระหลวงพ่อพุทธนิวิฐ วัดนิวิฐศรัทธาราม(วัดร่องกาศ)วันที่ 9 เมษายนของทุกปี
 3. ประเพณีไหว้พระธาตุไข่หอย วัดร่องกาศใต้ วันที่ 11 เมษายน ของทุกปี
 4. ประเพณีไหว้พระธาตุหลวงปู่อภิจัย วัดดอนทัน วันที่ 11 มีนาคม ของทุกปี
 5. ประเพณีปิดทองรูปเหมือนพระครูพิทักษ์ธรรมรัตน์ และงานเบิกเนตรพระพุทธรูป วันที่ 13 เมษายน
  ของทุกปี
 6. ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายนของทุก
  ปี มีกิจกรรมในแต่ละวันดังนี้
  1) วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า “วันสังขารล่อง” ตอนเช้ามืดจะมีการจิสะโป๊ก (จุด พลุเสียงดังท า
  จากกระบอกไม้ไผ่) เพื่อไล่สังขาร ช่วงกลางวันจะท าความสะอาดร่างกาย สระผม ซักเสื้อผ้า ท าความสะอาด
  บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และท าพิธีขอขมา ไหว้ธรณี ประตู หม้อข้าว เตาไฟฯลฯในบ้านของตน
  2) วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า “วันเนาว์” เป็นวันท าบุญตักบาตรที่วัดและอุทิศส่วนกุศลไปให้
  บรรพบุรุษ ตอนบ่ายขนทรายเข้าวัด ในวันนี้ห้ามกล่าวค าหยาบหรือค าที่ ไม่เป็นมงคล
  3) วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า “พญาวัน” ตอนเช้าไปท าบุญที่วัด ตอนสายท าพิธีด าหัวญาติผู้ด า
  หัวญาติผู้ใหญ่ ตอนบ่ายสรงน้ าพระที่วัด
  4) วันที่ 16 เมษายน เรียกว่า “วันปากปี” เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ มีการท าพิธีสะเดาะเคราะห์
  และสืบชะตากันที่วัด
  5) วันที่ 17 เมษายน เรียกว่า “วันปากเดือน” ถือเป็นวันเสร็จสิ้นภารกิจ จึงมีการฉลองปีใหม่กัน
  อย่างสนุกสนานครื้นเครง มีขบวนแห่และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ
 7. ประเพณีกิ๋นสลาก หรือถวายสลากภัต หรือตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีการให้ทาน ตามกาลเวลาที่
  ก าหนด ไม่เจาะจงว่าให้แก่พระภิกษุรูปใด จัดขึ้นในช่วงวันที่ 15 ค่ า เดือน 12 เหนือ ถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือนเกี๋ยง
  (กันยายน ถึง พฤศจิกายน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *